הלכות עדות פרק א
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות עדות פרק א

הלכות עדות פרק א

הלכה א

העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע, בין בעדות שיחייב בה את חברו בין בעדות שיזכהו בו. והוא שיתבענו להעיד בדיני ממונות, שנאמר: והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו.

 

הלכה ב

היה העד חכם גדול והיה בבית דין פחות ממנו בחכמה, הואיל ואין כבודו שילך לפניהם, עשה של כבוד תורה עדיף ויש לו להמנע. במה דברים אמורים?

בעדות ממון, אבל בעדות שמפריש בה מן האיסור וכן בעדות נפשות או מכות הולך ומעיד, שנאמר: אין חכמה ואין תבונה לנגד ה', כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

 

הלכה ג

כהן גדול אינו חייב להעיד, אלא עדות שהיא למלך ישראל בלבד הולך לבית דין הגדול ומעיד בה. אבל בשאר העדויות פטור.

 

הלכה ד

מצות עשה לדרוש את העדים ולחקרן ולהרבות בשאלתן ומדקדקין עליהן. ומסיעין אותן מענין לענין בעת השאלה כדי שישתקו, או יחזרו בהן אם יש בעדותן דופי, שנאמר: ודרשת וחקרת ושאלת היטב. וצריכין הדיינים להזהר בעת חקירת העדים [שמא מתוכה ילמדו לשקר. ובשבע חקירות בודקין אותם]: באי זו שבוע,

באי זו שנה,

באי זו חדש,

בכמה בחדש,

באי זה יום מימי השבת,

ובכמה שעות ביום,

ובאי זה מקום.

אפילו אמר היום הרגו או אמש הרגו, שואלין להן באי זה שבוע, באי זו שנה, באי זה חדש בכמה בחדש באי זה יום באי זו שעה. ומכלל החקירות יתר על השבע השוות בכל, שאם העידו עליו שעבד ע"ז שואלין להן את מה עבד ובאי זו עבודה עבד. העידו שחילל את השבת שואלין אותן: אי זו מלאכה עשה והיאך עשה, העידו שאכל ביום הכפורים שואלין אותן: אי זה מאכל אכל וכמה אכל, העידו שהרג את הנפש, שואלין אותן: במה הרגו. וכן כל כיוצא בזה הרי הוא מכלל החקירות.

 

הלכה ה

החקירות והדרישות הן הדברים שהן עיקר העדות ובהן יתחייב או יפטר. והן: כוונת המעשה שעשה וכיוון הזמן וכיוון המקום שבהן יזומו העדים או לא יזומו. שאין אנו יכולים להזים העדים עד שיכוונו הזמן והמקום.

 

הלכה ו

ועוד מרבין לבדוק העדים בדברים שאינן עיקר בעדות ואינה תלויה בהם, והם הנקראים בדיקות, וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובח. כיצד הן הבדיקות?

הרי שהעידו עליו שהרג ונחקרו בשבע חקירות שמנינו שהן בכוונת הזמן וכוונת המקום, ונדרשו בכוונת המעשה וכוונו המעשה וכוונו הכלי שהרגו בו, בודקין אותן עוד ואומרים להן: מה היה לבוש הנהרג או ההורג, בגדים לבנים או שחורים?

עפר הארץ שנהרג עליה לבן או אדום?

אלו וכיוצא בהן הם הבדיקות.

מעשה שאמרו העדים: הרגו במקום פלוני תחת התאנה ובדקו העדים ואמרו להם: תאנים שלה שחורות היו או לבנות?

עוקצין של אותם התאנים ארוכות היו או קצרות?

 

וכל המרבה בבדיקות וכיוצא בהן הרי זה משובח.