הלכות עדות פרק ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות עדות פרק ה

הלכות עדות פרק ה

הלכה א

אין חותכין דין מן הדינין על פי עד אחד לא דיני ממונות ולא דיני נפשות, שנאמר: לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת ומפי השמועה למדנו שקם הוא לשבועה, כמו שביארנו בהלכות טוען.

 

הלכה ב

בשני מקומות האמינה תורה עד אחד: בסוטה שלא תשתה מי מרים, ובעגלה ערופה שלא תערף כמו שביארנו. וכן מדבריהן בעדות אשה שיעיד לה שמת בעלה.

 

הלכה ג

וכל מקום שעד אחד מועיל, אשה ופסול כמו כן מעידים, חוץ מעד אחד של שבועה שאין מחייבין שבועה אלא בעדות כשר הראוי להצטרף עם אחר ויתחייב זה הנשבע ממון על פיו. על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים לעשות שלשה כשנים, מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול בטל העדות אף שלשה והוא הדין למאה נמצא אחד מהן קרוב או פסול, בטלה העדות בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות.

 

הלכה ד

במה דברים אמורים?

בזמן שנתכוונו כולן להעיד, אבל אם לא נתכוונו כולם להעיד מה יעשו שני אחים בכלל העם וראו העם כשהרג זה את זה או כשחבל בו או כשחטף חפץ מידו.

 

הלכה ה

וכיצד בודקין את הדבר?

כשיבואו לבית דין עדים מרובין, כת אחת אומר להם: כשראיתם זה שהרג או חבל להעיד באתם או לראות?

כל מי שאומר: לא להעיד עליו אלא לראות מה הדבר ובכלל העם באתי, מפרישין אותו. וכל מי שאומר: לא הייתי עומד אלא להעיד ולכוין העדות מפרישין אותו. אם נמצא באלו שנתכוונו להעיד קרוב או פסול עדות כולם בטלה. במה דברים אמורים?

כשהיה בהן קרוב או פסול, אבל אם כולם כשרים אחד שנתכוון להעיד או שלא נתכוון להעיד הואיל וראה הדבר וכיון עדותו והיה שם התראה, חותכין הדין על פיו, בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות.

 

הלכה ו

שטר שהיו עדיו מרובין ונמצא אחד מהן קרוב או פסול או שהיו בהם שנים קרובים זה לזה, והרי אין העדים קיימין כדי לשאול אותן, אם יש שם עדות ברורה שכולם ישבו לחתום, שהרי נתכוונו להעיד, הרי זה בטל. ואם לאו - תתקיים העדות בשאר. ולמה מקיימין העדות בשאר?

שהרי אפשר שחתמו הכשרים והניחו מקום לגדול לחתום, ובא זה הקרוב או הפסול וחתם שלא מדעתם.

 

הלכה ז

אע"פ שהעד שחתום מתחילה בשטר הוא הפסול, הרי השטר כשר.

 

הלכה ח

כל עד שהעיד בדיני נפשות אינו מורה בדין זה הנהרג, ולא ילמד עליו לא זכות ולא חובה. ואם אמר יש לי ללמד עליו זכות משתקין אותו, שנאמר: ועד אחד לא יענה בנפש למות בין לזכות בין לחובה. ומהו זה שנאמר: למות?

כלומר עד שהעיד בנפש למות לא יענה דבר אלא יעיד וישתוק, אבל בדיני ממונות יש לו ללמד עליו זכות או חובה. אבל לא ימנה עם הדיינים ולא יעשה דיין, שאין עד נעשה דיין אפילו בדיני ממונות.

 

הלכה ט

במה דברים אמורים?

בדבר שצריך עדים מן התורה וצריך דיינים לדון באותו הדבר מן התורה. אבל בשל דבריהם עד נעשה דיין. כיצד?

 

אחד שהביא הגט ואמר: בפני נכתב ובפני נחתם הוא ושנים נותנין אותו לה ונמצא כאילו נטלוהו מבית דין. וכן כל כיוצא בזה.