הלכות כלים פרק יז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות כלים פרק יז

הלכות כלים  פרק  יז

הלכה א

כל ידות הכלים הרי הן ככלים ואם נטמא הכלי נטמאה ידו הצריך לה בתשמישו ושאין צריך לה טהור כמו שיתבאר לפיכך האבן היוצאת מן התנור טפח ומן הכירה שלש אצבעות חיבור ואם נטמא התנור והכירה נטמאו אבנים אלו ואוכלין ומשקין הנוגעין באבנים אלו נטמאו ואם נגעו בחוץ לטפח של תנור או בחוץ לשלש אצבעות של כירה טהורין.

 

הלכה ב

הכופח עשאהו לאפייה שיעורו כתנור עשאהו לבישול שיעורו ככירה.

 

הלכה ג

מוסף התנור של בעלי בתים טהור ושל נחתומין טמא בטומאת התנור מפני שסומך עליו את השפוד כיוצא בו מוסף יורה של שולקי זיתים טמא ושל צבעים טהור.

 

הלכה ד

עטרת הכירה טהורה וטירת התנור והוא המקום הבנוי בצידו שמניחין בו את הפת בעת רדייתה בזמן שהיא גבוהה ארבעה טפחים טמאה בטומאת התנור פחות מארבעה טפחים טהור לפי שאינה חיבור לו ואם חיברה לתנור אפילו על שלש אבנים טמאה.

 

הלכה ה

בית הפך ובית התבלין ובית הנר שבכירה אם נטמאת הכירה במגע נטמאו כולן ואם נטמאת באויר לא נטמאו לפי שאינן חיבור לה אלא מדברי סופרים ולפיכך עשו לה היכר כדי שלא ישרפו על מגען תרומה וקדשים וכן כל שאנו אומרין בעניין זה שהוא מתטמא במגע ואינו מתטמא באויר אינו חיבור אלא מדבריהם ועשו לו היכר זה כדי שלא ישרפו עליו קדשים אלא תולין.

 

הלכה ו

חצר הכירה בזמן שהיא גבוהה שלש אצבעות הרי זה חיבור ואם נטמאת הכירה או חצרה בין באויר בין במגע נטמא השנייה היתה החצר פחותה מכאן ונטמאת אחת מהן במגע נטמאת השנייה אבל אם נטמאת אחת מהן מאוירה בלבד אין חבירתה טמאה לפי שאינה חיבור לה אלא מדבריהם היתה חצר הכירה מופרשת ממנה בזמן שהיא גבוהה שלש אצבעות הרי זו חיבור לה בין לטומאת מגע בין לטומאת אויר היתה פחות מכאן או שהיתה החצר חלקה ואין לה שפה אין חיבור לה ואם נטמאת הכירה בין מאוירה בין במגע החצר טהורה וכן אם נטמאת החצר הכירה טהורה.

 

[השגת הראב”ד]: אבל אם נטמאת אחת מהן מאוירה בלבד

אמר אברהם: לי נראה מה שאמר אינו מטמא באויר אינו מיטמא החצר כשהשרץ באויר הכירה למעלה מכנגד אויר החצר אבל בכנגד אויר החצר אפילו פחותה מכאן טמא זה מאוירו של זה וזהו שאמרו וכנגדו מטמא באויר.

 

הלכה ז

פטפוטי כירה שלשה היה גובה כל אחד מהן שלש אצבעות או פחות אם נטמאת הכירה בין במגע בין באויר נטמאו שלשתן וכן אם היו ארבעה ניטל אחד מהן אם נטמאת הכירה במגע נטמאו שני הפטפוטים שנשארו ואם נטמאת באויר לא נטמאו עמה עשה לה שני הפטפוטים זה כנגד זה אם נטמאת הכירה במגע נטמאו ואם נטמאת באויר לא נטמאו היו הפטפוטים גבוהין משלש אצבעות ולמטה מתטמאין עמה בין שנטמאת במגע בין שנטמאת באויר ומשלש ולמעלה מתטמאין עמה אם נטמאת במגע אבל אם נטמאת מאוירה בלבד אין מתטמאין עמה היו משוכין מן השפה בתוך שלש אצבעות מתטמאין עמה בין שנטמאת במגע בין שנטמאת באויר היו חוץ לשלש אצבעות מתטמאין עמה אם נטמאת במגע ואם נטמאת באויר בלבד אין מתטמאין עמה ואין מדקדקין בכל השיעורין האלו שכולן הן מדברי סופרים.