הלכות שמיטה ויובל פרק יג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שמיטה ויובל פרק יג

הלכות שמיטה ויובל  פרק יג

הלכה א

שבט לוי אעפ"י שאין להם חלק בארץ כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת ומגרשיהם. והערים הם: שש ערי מקלט ועליהן שתים וארבעים עיר, וכשמוסיפין ערי מקלט אחרות בימי המשיח הכל ללוים.

 

הלכה ב

מגרשי הערים כבר נתפרשו בתורה שהם שלשת אלפים אמה לכל רוח מקיר העיר וחוצה, שנאמר: מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב ולהלן הוא אומר: ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו', אלף הראשונים מגרש ואלפים שמודדין חוץ למגרש לשדות וכרמים.

 

הלכה ג

ונותנין לכל עיר בית הקברות חוץ לתחום זה, שאין קוברין מתיהם לתחום עריהם, שנאמר: ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם, לחיים נתנו ולא לקבורה.

 

הלכה ד

אין עושין בערי הלוים עיר מגרש ולא מגרש עיר, ולא מגרש שדה ולא שדה מגרש שנאמר: ושדה מגרש עריהם לא ימכר.

 

הלכה ה

ומפי השמועה למדו שזה שנאמר: לא ימכר, לא ישונה, אלא השדה והמגרש והעיר, כל אחד משלשתן, כמות שהוא לעולם. וכן בשאר ערי ישראל.

 

הלכה ו

לא יסתור אדם את ביתו לעשותו גינה ולא יטע חרבתו גינה שלא יחריבו ארץ ישראל.

 

הלכה ז

כהנים ולוים שמכרו שדה משדה עריהם או בית מבתי ערי חומה שלהן, אין גואלין כסדר הזה, אלא מוכרין השדות ואפילו סמוך ליובל וגואלין מיד, ואם הקדישו שדה, גואלים מיד ההקדש לאחר היובל, וגואלים בתי ערי חומה כל זמן שירצו אפילו אחר כמה שנים, שנאמר: גאולת עולם תהיה ללוים.

 

הלכה ח

ישראל שירש את אבי אמו לוי הרי זה גואל כלוים אף על פי שאינו לוי הואיל והערים או השדות של לוים גואל לעולם, שדין זה תלוי במקומות אלו ולא בבעלים.

 

הלכה ט

ולוי שירש את אבי אמו ישראל, גואל כישראל ולא כלוים, שלא נאמר: גאולת עולם תהיה ללוים אלא בערי הלוים.

 

הלכה י

כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הן מוזהרין שלא יטלו חלק בביזה בשעה שכובשין את הערים, שנאמר: לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, חלק בביזה ונחלה בארץ. וכן הוא אומר: בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה, ובן לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה, ואם נטל נחלה בארץ, מעבירין אותה ממנו.

 

[השגת הראב"ד דין]: ובן לוי או כהן שנטל חלק וכו'

אמר אברהם: אם כן לא יטלו בהם תרומות ומעשרות כי הם היו תחת חלק הארץ והרי בביזת מדין לא נטלו חלק בישראל אלא בתרומה ובמצות יוצר הכל יתברך

 

הלכה יא

יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה בניהם ונתחלקה להם, אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל הרי הכהנים והלוים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל.

 

הלכה יב

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את י"י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר: יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל לפיכך הובדלו מדרכי העולם: לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר: ברך י"י חילו והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר: אני חלקך ונחלתך.

 

הלכה יג

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעהרי זה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד עם הארץ אומר: י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.

 

בריך רחמנא דסייען.