נוסח ברכות התפלה וסידורן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נוסח ברכות התפלה וסידורן

 נוסח ברכות התפלה וסידורן

 

(א) ברוך אתה ה' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא וכו'.

(ב) אתה גבור לעולם אדני מחיה מתים אתה רב להושיע (מוריד הטל) (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים וכו'.

(ג) אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה ה' האל הקדוש.

(ד) אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה וחננו מאתך דעה חכמה ובינה והשכל ברוך אתה ה' חונן הדעת.

(ה) השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה.

(ו) סלח לנו אבינו כי חטאנו מחול לנו מלכנו כי פשענו לך כי אל טוב וסלח אתה ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח.

(ז) ראה נא בענינו וריבה ריבנו ודון דיננו ומהר לגאלנו כי אל מלך גואל חזק אתה ברוך אתה ה' גואל ישראל.

(ח) רפאנו ה' אלהינו ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה והעלה רפואה שלימה לכל תחלואינו כי אל רופא ורחמן אתה ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל.

(ט) ברכנו ה' אלהינו בכל מעשה ידינו וברך את שנותינו ותן (טל ומטר ל) ברכה על כל פני האדמה ושבע את העולם מברגויך ורוה פני תבל ברוך אתה ה' מברך השנים.

(י) תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ את כל גליותינו מארבע כנפות כל הארץ לארצנו ברוך אתה ה' מקבץ נדחי עמו ישראל.

(יא) השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך עלינו אתה לבדך בחסד וברחמים בצדק ובמשפט ברוך אתה ה' מלך אוהב צדקה ומשפט.

(יב) למלשינים אל תהי תקוה וכל המינים כולם כרגע יאבדו ומלכות זדון תעקר ותשבר במהרה בימנו ברוך אתה ה' שובר רשעים ומכניע זדים.

(יג) על החסידים ועל הצדיקים ועל גרי הצדק ועל שארית עמך בית ישראל יהמו רחמיך ה' אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת וכו'.

(יד) תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דברת ובנה אותה בנין עולם במהרה בימינו ברוך אתה ה' בונה ירושלים.

(טו) את צמח דוד במהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה.

(טז) שמע קולנו ה' אלהינו וחוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתינו מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע וכו'.

(יז) רצה ה' אלהינו בעמך ישראל ולתפלתם שעה והשב העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם וכו' ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון.

(יח) מודים אנחנו לך שאתה הוא ה' אלהינו ואלהי אבותינו צור חיינו ומגן ישענו אתה לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך על חיינו וכו'.

(יט) שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל ישראל עמך וברכנו כולנו ממאור פניך נתת לנו ה' אלהינו תורה וחיים אהבה וכו'.

 

בימות החמה אומר בברכה שניה רב להושיע מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד וכו' ומברך ברכה תשיעית בנוסח זה ברכנו ה' אלהינו בכל מעשה ידינו וברך את שנתנו בטללי רצון, ברכה ונדבה כשנים הטובות. ברוך אתה ה' מברך השנים.

בליל מוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי ימים טובים מברך ברכה רביעית בנוסח זה: אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, אתה הבדלת בין קדש לחול בין אור לחשך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה. כשם שהבדלת בין קדש לחול כן פדנו והצילנו מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבא בעולם, ושמרנו מן הכל, וחננו מאתך וכו'.

בראשי חדשים ובחולו של מועד מוסיף בברכת י"ז בערבית ושחרית ומנחה ומברך אותה בנוסח זה, רצה ה' אלהינו וכו' עד עבודת ישראל עמך אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא וכו' ותחזינה עינינו וכו' ובחולו של מועד אומר ביום מקרא קדש הזה, ביום מועד חג המצות הזה, או ביום מועד חג השבועות הזה, או ביום מועד חג הסוכות הזה.

ביום תענית מברך היחיד ברכת י"ו בנוסח זה, שמע קולנו ה' אלהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, עננו אבינו עננו ביום צום תעניתנו כי בצרה גדולה אנחנו, אל תסתר פניך ממנו ואל תעלם אזנך משמוע בקשתנו והיה קרוב לשוענו טרם נקרא ואתה תענה נדבר ואתה תשמע כדבר שנאמר: והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע כי אתה שומע תפלת כל פה ברוך אתה ה' שומע תפלה. ושליח צבור אומר נוסח זה ברכה בפני עצמה אחר ברכה שביעית אומר עננו וכו' עד כי אל עונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה, ברוך אתה ה' העונה בעת צרה.

בתשעה באב מברך ברכת ארבע עשרה בנוסח זה. רחם ה' עלינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך העיר האבלה החרבה השוממה הנתונה ביד זרים, היושבת וראש לה חפוי, כאשה עקרה שלא ילדה, ויבלעוה לגיונות ויירשוה עובדי פסילים, ויתנו נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ, על כן ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה: לבי לבי על חלליהם, מעי מעי על הרוגיהם. ראה ה' והביטה וראה שוממותיה ונחמנה, כי באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, ככתוב: ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה ברוך אתה ה' בונה ירושלים.

בפורים מברך ברכת שמנה עשרה בנוסח זה, מודים אנחנו לך שאתה הוא ה' אלהינו על חיינו המסורים בידך על נשמותינו הפקודות לך על נסיך שבכל יום ויום ועל נפלאותיך שבכל עת כו' על הנסים ועל הגבורות ועל התשועות וכו', ועל כולם ה' אלהינו אנו מודים לך הטוב כי לא כלו וכו'.

בחנוכה מברך ברכה זו בנוסח זה, מודים אנחנו לך כו' עד ועל נפלאותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים על הנסים כו' עד ואחר כן באו בניך וכו'.

 

שליח צבור מברך לעולם ברכה שלישית בנוסח זה: נקדישך ונמליכך ונשלש לך קדושה משולשת, כדבר האמור על יד נביאך: וקרא זה אל זה ואמר: קדוש, קדוש, קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו. כבודו וגדלו מלא עולם ומשרתיו שואלים: איה מקום כבודו להעריצו, לעומתם משבחים ואומרים: ברוך כבוד ה' ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בחיינו ובימינו תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לנצח נצחים. ועינינו תראינה במלכות עוזך, כדבר האמור בדברי קדשך על ידי דוד משיח צדקך: ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה.

לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלהינו מפינו לא ימוש כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה ה' האל הקדוש. בעת ששליח ציבור אומר בברכה זו וקרא זה אל זה כל העם עונין: קדוש, קדוש, קדוש וכו' וכשהוא אומר איה מקום כבודו כל העם עונין: משבחים ואומרים ברוך כו'. וכשהוא אומר בחיינו ובימינו כל העם עונין אמן. וכשהוא אומר: על ידי דוד משיח צדקך כל העם אומרים: ימלוך ה' לעולם. וכל אלו הדברים שעונין הצבור הוא קורא עמהן. ולא יגביה קולו בעת שהן עונין עמו, ואחד היחיד ואחד הש"ץ בעשרה ימים שמראש השנה עד יום הכפורים אומר בסוף ברכה זו, כאמור: ויגבה י"י צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה ברוך אתה י"י המלך הקדוש.

שליח ציבור אומר קדיש לעולם קודם כל תפלה ואחר כל תפלה ואחר שאומר סדר היום. בכל עת שיאמר סדר היום יתחנן מעט ויאמר קדיש. וכשישלים לקרות בתורה, ובכל עת שיתחנן ברברי תחנונים, כשיגמור תחנוניו יאמר קדיש.