נוסח הקדיש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נוסח הקדיש

נוסח הקדיש

יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא דברא כרעותיה וימליך מלגויה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה ויפרוק עמיה בחייכון וביומיכון ובחייהון דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא יתברך וכו'

בעת שיאמר שליח ציבור יתגדל ויתקדש שמיה רבא כל העם עונין אמן.

ובעת שהוא אומר תחלה ואמרו אמן כל העם עונין אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא.

ומצות חכמים הראשונים לענות אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו של אדם.

וכשהוא אומר יתברך כל העם עונין אמן.

וכשהוא אומר בריך הוא כל העם עונין אמן.

וכשהוא אומר בסוף ואמרו אמן כל העם, עונין אמן וכסדר הזה עונין בכל קדיש וקדיש.

 

קדיש בתרא כל קדיש שאומר שליח ציבור אחר שגומר התפלה שאינו אומר אחריו כלום אלא כל העם שומעין אותו ונפטרין נהגו העם להוסיף בסופו נוסחא זו: תתקבל צלותהון ותתעבד בעותהון וצלותהון ובעותהון דכל בית ישראל קדם אבוהון דבשמיא יהא שלמא רבא וסייעתא ופורקנא משמיא עליכון ועלנא ועל קהלהון דישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן.

 

קדיש דרבנן כל עשרה מישראל או יתר שעוסקין בתלמוד תורה שעל פה ואפילו במדרשות או בהגדות כשהן מסיימין אומר אחד מהן קדיש בנוסח זה, יתגדל ויתקדש שמיה רבא דעתיד לחדתא עלמא ולאחייא מתיא ולמיפרק חייא ולמיבני קרתא דירושלם ולשכללא היכלא קדישא ולמיעקר פולחנא נוכראה מן ארעא ולאתבא פולחנא דשמיא לאתריה בזיויה ויחודיה וימליך מלגויה וכו' עד ונחמתא דאמירן בעלמא ואמרו אמן על רבנן ועל תלמידיהון ועל תמידי תלמידיהון דעסקין באורייתא די באתרא הדין ודי בכל אתר ואתר יהא להון ולכון חינא וחסדא ורחמי וסייעתא ורווחא מקדם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן יהא שלמא וכו' וזהו הנקרא קדיש דרבנן.

 

מנהגנו להתחנן בנפילת פנים בדברים ופסוקים אלו פעמים בכולן ופעמים במקצתן ,לפיכך אני כורע ומשתחוה ומתחנן לפניך אדון העולם אלהי האלהים ואדוני האדונים. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה אל תאחר. מה נאמר לפניך השם מה נדבר ומה נצטדק. חטאנו עוינו והרשענו ומרדנו וסרנו ממצותיך וממשפטיך. לך ה' הצדקה ולנו בשת הפנים. הושחרו פנינו מפני חטאתינו ונכפפה קומתנו מפני אשמותינו. אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש, אלהי בושתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עוונותינו רבו עד למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים, אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה למען שמך והושיענו, כמו שהבטחתנו על ידי נביאך: למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך. לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם. לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם. אנא ה' אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו. סלח נא לעון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה וסלחת לעוננו כי רב הוא. אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה ואל תאחר למענך אלהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך.

נהגו העם להתחנן אחר נפילת פנים כשמגביה פניו מן הקרקע בפסוקים אלו: ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. זכר רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה אל תזכור לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד. קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך. יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך. אם עונות תשמר יה ה' מי יעמוד. כי עמך הסליחה למען תורא, ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו. כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.

 

וכן נהגו העם להתחנן אחר סדר היום בתחנונים אלו: ה' אלהי אברהם יצחק וישראל אבותינו, שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך. והוא רחום יכפר עון וגו'. כי אתה ה' טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע. ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו וגו'. ברוך ה' יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה. ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך. ברוך אדוננו, ברוך בוראנו, ברוך שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת על ידי משה רבינו וחיי עולם נטע בתוכנו. הרחמן יפתח לבנו לתלמוד תורתו, ויתן בלבנו אהבתו ויראתו ותורתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. כן יהי רצון ורחמים מלפניך ה' אלהינו שנחיה לשמור חקיך בעולם הזה ולימות המשיח, כדי שנזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא. למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלהי לעולם אודך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 

נהגו מקצת העם לקרוא בכל יום אחר תחנונים אלו שיר מזמור שהיו הלוים אומרים בבית המקדש באותו היום, וקורין לדוד אליך ה' נפשי אשא כל המזמור. וקורין: אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום וכו'. אין כאלהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו ,נודה למושיענו. אתה הוא אלהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך. ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'. כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד.

 

 

כבר אמרנו בספר הזה שבימי השבתות וימים טובים מתפלל אדם בכל תפלה שבע ברכות שלש ראשונות ושלש אחרונות וברכה אחת אמצעית מעין היום. ובראש השנה וביום הכפורים של יובל מתפלל באמצע: שלש ברכות ובתפלת מוסף בלבד. ונמצא מתפלל במוסף בשני ימים אלו תשע ברכות, ובמוסף ראש חדש ובמוסף חולו של מועד מתפלל שבע: שלש ראשונות ושלש אחרונות וברכה אחת באמצע.