נוסח הוידוי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נוסח הוידוי

נוסח הוידוי

אלהינו ואלהי אבותינו תבא לפניך תפלתנו ואל תתעלם מתחנתנו שאין אנו עזי פנים וקשי עורף שנאמר: לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל אנחנו ואבותינו אשמנו בגדנו גזלנו דברנו דופי העוינו והרשענו זדנו חמסנו כו' עד כי אמת עשית ואנחנו הרשענו מה נאמר לפניך ה' אלהינו יושב מרום ומה נספר לפניך שוכן שחקים הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב אין כל דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך.

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתמחול לנו על כל חטאתינו ותכפר לנו על כל עונותינו ותסלח לנו על כל פשעינו:

על חטא שחטאנו לפניך באונס.

ועל חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת.

על חטא שחטאנו לפניך בגלוי .

ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה.

ועל חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב.

ועל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה.

ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון.

ועל חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד.

על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתים.

ועל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע.

על חטא שחטאנו לפניך ביודעים.

ועל חטא שחטאנו לפניך בלא יודעים.

על חטא שחטאנו לפניך בכחש ובכזב.

ועל חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע.

על חטא שחטאנו לפניך במראית העין.

ועל חטא שחטאנו לפניך בנשך ובמרבית.

על חטא שחטאנו לפניך בשיח שפתותינו.

ועל חטא שחטאנו לפניך בעינים רמות.

על חטא שחטאנו לפניך בפתחון פה.

ועל חטא שחטאנו לפניך בצעדי רגלים.

על חטא שחטאנו לפניך בקפיצת יד.

ועל חטא שחטאנו לפניך ברצון ובדעת.

על חטא שחטאנו לפניך בשגגה.

ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב.

על חטאים שאנו חיבין עליהם חטאת.

על חטאים שאנו חיבין עליהם עולה.

(על חטאים שאנו חיבין עליהם קרבן).

על חטאים שאנו חיבין אשם ודאי.

על חטאים שאנו חיבין עליהם אשם תלוי.

על חטאים שאנו חיבין עליהם קרבן עולה ויורד.

על חטאים שאנו חיבין עליהם עשה.

על חטאים שאנו חיבין עליהם לא תעשה שנתקו לעשה.

על חטאים שאנו חיבין עליהם מיתה בידי שמים.

על חטאים שאנו חיבין עליהם כרת.

על חטאים שאנו חיבין עליהם מלקות.

על חטאים שאנו חיבין עליהם ארבע מיתות: בית דין סקילה שריפה הרג וחנק, על הגלוים לנו ועל שאינן גלוים לנו הגלוים לנו כבר אמרנום לפניך ה' אלהינו ושאינם גלוים לנו כל חטאינו אתה יודע כל הנסתרות ככתוב הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם וכו' כי אתה סולחן לישראל מן העולם ומוחלן לשבטי ישורון ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי הרי אני לפניך ה' אלהי ככלי מלא בושה וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד ומה שחטאתי מחה ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורין יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 

 

כסדר הזה מתודה בערבית שחרית ומוסף ומנחה בין יחיד בין שליח ציבור אלא שהיחיד אומר וידוי זה אחר תפלתו אחר שגומר שים שלום קודם שיפסיע שלש פסיעות ושליח ציבור אומרו בתוך ברכה אמצעית קודם שיאמר אלהינו ואלהי אבותינו מחול לעונותינו מתודה וידוי כסדר הזה ואחר כך אומר מחול לעונותינו ביום צום הכפורים. בנעילה מתודה כסדר הזה. מה נאמר לפניך יושב מרום כו' כי עונותינו רבו מלמנות כו' מה אנו מה חיינו מה חסדנו מה צדקנו מה מעשינו מה נאמר לפניך ה' אלהינו הלא כל הגבורים כאין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כי כל מעשינו תהו וימי חיינו הבל לפניך ככתוב ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל אבל אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך כי מי יאמר לך מה תעשה ואם יצדק מה יתן לך ותתן לנו ה' אלהינו את יום הכפורים הזה קץ מחילה לכל חטאתינו למען נחדל מעושק ידינו ונשוב לעשות חוקי רצונך בלב שלם כדבר שנאמר: דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח ואתה אלוה סליחות טוב ומטיב חנון ורחום ארך אפים ורב חסד מרבה להטיב רוצה בתשובתן של רשעים ואין אתה חפץ במיתתן ככתוב חי אני נאם ה' אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל השיבנו וקבלנו ומחול לנו וסלח כגודל חסדך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' כו' עושה שלום וכו'.