הלכות חנוכה פרק ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות חנוכה פרק ד

הלכות חנוכה פרק ד

הלכה א

כמה נרות הוא מדליק בחנוכה?

מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד.

 

הלכה ב

כיצד?

הרי שהיו אנשי הבית עשרה בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, ובליל שני – עשרים, ובליל שלישי – שלשים, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות.

 

הלכה ג

מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמנה נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד.

 

הלכה ד

נר שיש לו שתי פיות עולה לשני בני אדם. מלא קערה שמן והקיפה פתילות, אם כפה עליה כלי כל פתילה ופתילה נחשבת כנר אחד, לא כפה עליה כלי נעשית כמדורה ואפילו כנר אחד אינה נחשבת.

 

הלכה ה

אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה, לא מאחרין ולא מקדימין. שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא זמן זה?

כמו חצי שעה או יתר. עבר זמן זה אינו מדליק וצריך ליתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק. הדליקה וכבתה אינו זקוק להדליקה פעם אחרת. נשארה דולקת אחר שכלתה רגל מן השוק, אם רצה לכבותה או לסלקה עושה.

 

הלכה ו

כל השמנים וכל הפתילות כשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות. ואפילו בלילי שבת שבתוך ימי חנוכה מותר להדליק בשמנים ופתילות שאסור להדליק בהן נר שבת, לפי שאסור להשתמש לנר חנוכה בין בשבת בין בחול, ואפילו לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור.

 

הלכה ז

נר חנוכה מצוה להניחו על פתח ביתו מבחוץ בטפח הסמוך לפתח על שמאל הנכנס לבית, כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, ואם היה דר בעליה מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים. ונר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים אמה לא עשה כלום לפי שאינו ניכר.

 

הלכה ח

בימי הסכנה מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים ואפילו הניחו על שולחנו דיו. וצריך להיות בתוך הבית נר אחר להשתמש לאורו, ואם היתה שם מדורה אינו צריך נר אחר. ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש למדורה צריך נר אחר.

 

הלכה ט

נר חנוכה שהדליקו חרש שוטה וקטן או גוי לא עשה כלום, עד שידליקנו מי שהוא חייב בהדלקה. הדליקו מבפנים והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו לא עשה כלום, עד שידליקנו במקומו. אחז הנר בידו ועמד לא עשה כלום, שהרואה אומר: לצרכו הוא עומד. עששית שהיתה דולקת כל היום כולו, למוצאי שבת מכבה ומברך ומדליקה, שההדלקה היא המצוה ולא ההנחה. ומותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה.

 

[השגת הראב”ד]: מנר חנוכה לנר חנוכה וכו'

אמר אברהם על ידי קינסא.

 

הלכה י

חצר שיש לה שני פתחים בשתי רוחות צריכה שתי נרות, שמא יאמרו העוברים ברוח זו: לא הניח נר חנוכה, אבל אם היו ברוח אחת מדליק באחד מהן.

 

הלכה יא

אורח שמדליקין עליו בתוך ביתו אינו צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו, אין לו בית להדליק עליו בו צריך להדליק במקום שנתארח בו, ומשתתף עמהן בשמן. ואם היה לו בית בפני עצמו, אע"פ שמדליקין עליו בתוך ביתו, צריך להדליק בבית שהוא בו מפני העוברין.

 

הלכה יב

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד, וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.

 

הלכה יג

הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום, הואיל ושניהם מדברי סופרים מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זכרון הנס.

 

הלכה יד

היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהרי השם הנמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר: דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום.

 

בריך רחמנא דסייען.

 

נגמר ספר שלישי והוא ספר זמנים הלגויו עשר ופרקיו שבעה ותשעים.

הלכות שבת שלשים פרקים

הלכות עירובין שמנה פרקים

הלכות שביתת עשור שלשה פרקים

הלכות שביתת יום טוב שמנה פרקים

הלכות חמץ ומצה שמנה פרקים

הלכות שופר וסוכה ולולב שמנה פרקים

הלכות שקלים ארבעה פרקים

הלכות קדוש החדש תשעה עשר פרקים.

הלכות תעניות חמשה פרקים

הלכות מגילה וחנוכה ארבעה פרקים

 

ובכאן נשלם החלק הראשון המסיים בשלום יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם.