הלכות קדוש החדש פרק א
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש פרק א

הלכות קדוש החדש פרק א

  הלכה א

חדשי השנה הם חדשי הלבנה, שנאמר: עולת חדש בחדשו ונאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים. כך אמרו חכמים: הראה לו הקב"ה למשה במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו: כזה ראה וקדש. והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה, שנאמר: שמור את חדש האביב.

 

הלכה ב

וכמה יתרה שנת החמה על שנת הלבנה?

קרוב מאחד עשר יום, לפיכך כשיתקבץ מן התוספת הזאת כמו שלשים יום או פחות מעט או יותר מעט מוסיפין חדש אחד ועושין אותה השנה שלשה עשר חדש, והיא הנקראת שנה מעוברת. שאי אפשר להיות השנה שנים עשר חדש וכך וכך ימים, שנאמר: לחדשי השנה חדשים אתה מונה לשנה ואין אתה מונה ימים.

 

הלכה ג

הלבנה נסתרת בכל חדש וחדש ואינה נראת כמו שני ימים או פחות או יותר מעט, כמו יום אחד, קודם שתדבק בשמש בסוף החדש וכמו יום אחד אחר שתדבק בשמש ותראה במערב בערב. ובליל שתראה בערב אחר שנסתרה הוא תחלת החדש ומונין מאותו היום תשעה ועשרים יום. ואם יראה הירח ליל שלשים יהיה יום שלשים ראש החדש, ואם לא יראה יהיה ראש החדש יום אחד ושלשים, ויהיה יום שלשים מחדש שעבר. ואין נזקקין לירח בליל אחד ושלשים בין שנראה בין שלא נראה, שאין לך חדש לבנה יותר על שלשים יום.

 

הלכה ד

חדש שיהיה תשעה ועשרים, יום ויראה הירח בליל שלשים נקרא חדש חסר, ואם לא יראה הירח ויהיה החדש שעבר שלשים יום נקרא חדש מעובר, ונקרא חדש מלא. וירח שיראה בליל שלשים הוא הנקרא ירח שנראה בזמנו, ואם נראה בליל אחד ושלשים ולא נראה בליל שלשים הוא נקרא ירח שנראה בליל עבורו.

 

הלכה ה

אין ראיית הירח מסורה לכל אדם כמו שבת בראשית שכל אחד מונה ששה ושובת בשביעי, אלא לבית דין הדבר מסור עד שיקדשוהו בית דין ויקבעו אותו היום ראש חדש הוא שיהיה ראש חדש, שנאמר: החדש הזה לכם עדות זו תהיה מסורה לכם.

 

הלכה ו

בית דין מחשבין בחשבונות כדרך שמחשבים האיצטגנינים שיודעין מקומות הכוכבים ומהלכם, וחוקרים ומדקדקים עד שידעו אם אפשר שיראה הירח בזמנו שהוא ליל שלשים או אי אפשר. אם ידעו שאפשר שיראה, יושבין ומצפין לעדים כל היום כולו שהוא יום שלשים. אם באו עדים ודרשום וחקרום כהלכה ונאמנו דבריהם מקדשין אותו, ואם לא נראה ולא באו עדים משלימין שלשים ויהיה החדש מעובר. ואם ידעו בחשבון שאי אפשר שיראה אין יושבים יום שלשים ואין מצפין לעדים. ואם באו עדים יודעין בודאי שהן עדי שקר, או שנראת להם דמות לבנה מן העבים, ואינה הלבנה הודאית.

 

הלכה ז

מצות עשה מן התורה על בית דין שיחשבו וידעו אם יראה הירח או לא יראה, ושידרשו את העדים עד שיקדשו את החדש. וישלחו ויודיעו את שאר העם באי זה יום הוא ראש חדש, כדי שידעו באי זה יום הן המועדות, שנאמר: אשר תקראו אותם מקראי קדש. ונאמר: ושמרת את החקה הזאת למועדה.

 

הלכה ח

אין מחשבין וקובעין חדשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל, שנאמר: כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים ואם היה אדם גדול בחכמה ונסמך בארץ ישראל ויצא לחוצה לארץ ולא הניח בארץ ישראל כמותו הרי זה מחשב וקובע חדשים ומעבר שנים בחוצה לארץ. ואם נודע לו שנעשה בארץ ישראל אדם גדול כמותו, ואין צריך לומר גדול ממנו הרי זה אסור לקבוע ולעבר בחוצה לארץ, ואם עבר וקבע ועיבר לא עשה כלום.