הלכות קדוש החדש פרק י
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש פרק י

הלכות קדוש החדש פרק  י

הלכה א

שנת החמה למי שהוא אומר שהיא פחות מרביע מחכמי ישראל. יש מי שאומר: שהיא שס"ה יום וחמש שעות ותתקצ"ז חלקים ומ"ח רגע, והרגע אחד מע"ו בחלק. ולפי חשבון זה תהיה תוספת שנת החמה על שנת הלבנה: י' ימים וכ"א שעה וקכ"א חלק ומ"ח רגע. סימן להן: יכ"א קכ"א מ"ח. ולא תמצא תוספת במחזור של י"ט שנה כלל, אלא בכל מחזור מהם ישלמו שני החמה עם שני הלבנה הפשוטות והמעוברות.

 

הלכה ב

בין כל תקופה ותקופה לפי חשבון זה צ"א יום וז' שעות ותקי"ט חלקים ול"א רגע. סימן להם צ"א (ז) ת"ק י"ט ל"א. וכשתדע תקופה מן התקופות אימתי היתה, תחשוב מאותו רגע מנין זה ותדע תקופה שאחריה, על הדרך שביארנו בתקופת השנה שהיא רביע.

 

הלכה ג

תקופת ניסן לפי חשבון זה, היתה בשנה ראשונה של יצירה קודם מולד ניסן בתשע שעות ותרמ"ב חלקים. סימן להם: ט' תרמ"ב וכן היא לעולם בכל שנה ראשונה של כל מחזור קודם מולד ניסן בתשע שעות ותרמ"ב חלקים.

 

הלכה ד

כשתדע תקופת ניסן של שנה ראשונה מן המחזור, תחשוב ממנה צ"א יום ושבע שעות ותקי"ט חלקים ול"א רגע לכל תקופה ותקופה עד סוף המחזור.

 

הלכה ה

אם תרצה לידע מתי תהיה תקופת ניסן לפי חשבון זה תדע תחילה שנים גמורות שעברו מן המחזור ותקח לכל שנה מהן תוספת, והיא יכ"א קכ"א מ"ח. וקבץ כל הרגעים חלקים וכל החלקים שעות וכל השעות – ימים, כדרך שתחשוב במולדות. ותגרע מן הכל תשע שעות ותרמ"ב חלקים, והנשאר תשליך חדשי לבנה. והנשאר שאין בו חדש לבנה, תוסיף אותו על מולד ניסן של אותה שנה וברגע שיגיע המנין, בו תהיה תקופת ניסן של אותה שנה.

 

הלכה ו

ונראין לי הדברים, שעל חשבון תקופה זו היו סומכין לענין עיבור השנה בעת שבית דין הגדול מצוי, שהיו מעברין מפני הזמן או מפני הצורך. לפי שחשבון זה הוא האמת יתר מן הראשון, והוא קרוב מן הדברים שנתבארו באיצטגנינות יותר מן החשבון הראשון שהיתה בו שנת החמה שס"ה יום ורביע יום.

 

הלכה ז

 

וחשבון שתי תקופות האלו שביארנו דרכם הכל בקירוב הוא ובמהלך השמש האמצעי לא במקומה האמיתי, אבל במקום השמש האמיתי תהיה תקופת ניסן בזמנים אלו בכמו שני ימים קודם שתי התקופות שיוצאין בחשבון זה, בין בחשבון מי שיחשב רביע יום גמור בין למי שמחשב לפחות מרביע יום.