הלכות קדוש החדש פרק יד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש פרק יד

הלכות קדוש החדש פרק  יד

הלכה א

הירח שני מהלכים אמצעיים יש לו: הירח עצמו מסבב בגלגל קטן שאינו מקיף את העולם כולו, ומהלכו האמצעי באותו הגלגל הקטן נקרא אמצעי המסלול. והגלגל הקטן עצמו מסבב בגלגל גדול המקיף את העולם, ובמהלך אמצעי זה של גלגל הקטן באותו הגלגל הגדול המקיף את העולם הוא הנקרא אמצע הירח.

 

הלכה ב

מהלך אמצע הירח ביום אחד י"ג מעלות וי' חלקים ול"ה שניות סימנם י"ג יל"ה. נמצא מהלכו בעשרה ימים: קל"א מעלות ומ"ה חלקים וחמשים שניות, סימנם קל"א מה"נ.ונמצא שארית מהלכו בק' יום, רל"ז מעלות ול"ח חלקים וכ"ג שניות סימנם רל"ז ל"ח כ"ג. ונמצאת שארית מהלכו באלף יום: רי"ו מעלות וכ"ג חלקים ונ' שניות, סימנם רי"ו כג"ן. ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום: שלש מעלות ונ"ח חלקים וכ' שניות, סימנם ג' נ"ח כ'. ונמצא שארית מהלכו בכ"ט יום: כ"ב מעלות וששה חלקים ונ"ו שניות, סימנם כ"ב ונ"ו. ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה: שמ"ד מעלות וכ"ו חלקים ומ"ג שניות, סימן להם: שד"ם כ"ו מ"ג. ועל דרך זו תכפול לכל מנין ימים או שנים שתרצה.

 

הלכה ג

ומהלך אמצע המסלול ביום אחד: י"ג מעלות ושלשה חלקים ונ"ד שניות, סימנם י"ג גנ"ד. נמצא מהלכו בעשרה ימים: ק"ל מעלות ל"ט חלקים בלא שניות, סימנם: ק"ל ל"ט ונמצא שארית מהלכו בק' יום: רכ"ו מעלות וכ"ט חלקים ונ"ג שניות, סימנם: רכ"ו כ"ט נ"ג. ונמצא שארית מהלכו באלף יום: ק"ד מעלות ונ"ח חלקים ונ' שניות, סימנם: ק"ד נח"ן. ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום: שכ"ט מעלות ומ"ח חלקים ועשרים שניות, סימנם: שכ"ט מח"כ. ונמצא שארית מהלכו בכ"ט יום: י"ח מעלות ונ"ג חלקים וד' שניות סימנם י"ח נג"ד.

 

הלכה ד

ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה ש"ה מעלות וי"ג שניות בלא חלק סימנם ש"ה י"ג מקום אמצע הירח היה בתחלת ליל חמישי שהוא העיקר לחשבונות אלו במזל שור מעלה אחת וי"ד חלקים ומ"ג שניות סימנם א י"ד מ"ג ואמצע המסלול היה בעיקר זה פ"ד מעלות וכ"ח חלקים ומ"ב שניות סימנם פ"ד כ"ח מ"ב מאחר שתדע מהלך אמצע הירח והאמצע שהוא העיקר שעליו תוסיף תדע מקום אמצע הירח בכל יום שתרצה על דרך שעשית באמצע השמש ואחר שתוציא אמצע הירח לתחלת הלילה שתרצה התבונן בשמש ודע באי זה מזל הוא.

 

הלכה ה

אם היתה השמש מחצי מזל דגים עד חצי מזל טלה תניח אמצע הירח כמות שהוא ואם תהיה השמש מחצי מזל טלה עד תחלת מזל תאומים תוסיף על אמצע הירח חמשה עשר חלקים ואם תהיה השמש מתחלת מזל תאומים עד תחלת מזל אריה תוסיף על אמצע הירח שלשים חלקים ואם תהיה השמש מתחלת מזל אריה עד חצי מזל בתולה תוסיף על אמצע הירח ט"ו חלקים ואם תהיה השמש מחצי מזל בתולה עד חצי מאזנים הנח אמצע הירח כמות שהוא ואם תהיה השמש מחצי מאזנים עד תחלת מזל קשת תגרע מאמצע הירח ט"ו חלקים ואם תהיה השמש מתחלת מזל קשת עד תחלת מזל דלי תגרע מאמצע הירח ל' חלקים ואם תהיה השמש מתחלת מזל דלי עד חצי דגים תגרע מאמצע הירח ט"ו חלקים.

 

הלכה ו

 

ומה שיהיה האמצע אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו או תניח אותו כמות שהוא הוא אמצע הירח לאחר שקיעת החמה בכמו שליש שעה באותו הזמן שתוציא האמצע לו וזה הוא הנקרא אמצע הירח לשעת הראיה.