הלכות קדוש החדש פרק יז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש פרק יז

הלכות קדוש החדש פרק  יז

הלכה א

כל הדברים שהקדמנו כדי שיהיו עתידים ומוכנים לידיעת הראיה וכשתרצה לדעת זאת תתחיל ותחשוב ותוציא מקום השמש האמיתי ומקום הירח האמיתי ומקום הראש לשעת הראיה ותגרע מקום השמש האמיתי ממקום הירח האמיתי והנשאר הוא הנקרא אורך ראשון.

 

הלכה ב

ומאחר שתדע מקום הראש ומקום הירח תדע מקום הירח כמה הוא ואם הוא רוחב צפוני או דרומי והוא הנקרא רוחב ראשון והזהר באורך הזה ראשון וברוחב הראשון ויהיו שניהם מוכנים לך.

 

הלכה ג

והתבונן באורך זה הראשון וברוחב הזה הראשון אם יצא לך תשע מעלות בשוה או פחות תדע בודאי שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותו הלילה בכל ארץ ישראל ואין אתה צריך חשבון אחר ואם יהיה האורך הראשון יתר על ט"ו מעלות תדע בודאי שהירח יראה בכל ארץ ישראל ואין אתה צריך לחשבון אחר ואם יהיה האורך הראשון מתשע מעלות ועד ט"ו תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראיה עד שתדע אם יראה או לא יראה.

 

הלכה ד

במה דברים אמורים כשהיה מקום הירח האמיתי מתחלת מזל גדי עד סוף מזל תאומים אבל אם היה מקום הירח מתחלת מזל סרטן עד סוף מזל קשת ויהיה האורך הראשון עשר מעלות או פחות תדע שאין הירח נראה כלל באותו הלילה בכל ארץ ישראל ואם היה הראשון יתר על כ"ד מעלות ודאי יראה בכל גבול ישראל ואם יהיה האורך הראשון מעשר מעלות ועד כ"ד תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראיה עד שתדע אם יראה או לא יראה.

 

הלכה ה

ואלו הן חשבונות הראיה התבונן וראה הירח באי זה מזל הוא אם יהיה במזל טלה תגרע מן האורך הראשון נ"ט חלקים ואם יהיה במזל שור תגרע מן האורך מעלה אחת ואם יהיה במזל תאומים תגרע מן האורך נ"ח חלקים ואם יהיה במזל סרטן תגרע מן האורך (מ"ג) [מ"ב] חלקים ואם יהיה במזל אריה תגרע מן האורך מ"ג חלקים ואם יהיה במזל בתולה תגרע מן האורך ל"ז חלקים ואם יהיה במזל מאזנים תגרע מן האורך ל"ד חלקים ואם יהיה במזל עקרב תגרע מן האורך ל"ד חלקים ואם יהיה במזל קשת תגרע מן האורך ל"ו חלקים ואם יהיה במזל גדי תגרע מן האורך מ"ד חלקים ואם יהיה במזל דלי תגרע מן האורך נ"ג חלקים ואם יהיה במזל דגים תגרע מן האורך נ"ח חלקים והנשאר מן האורך אחר שתגרע ממנו אלו החלקים הוא הנקרא אורך שני.

 

הלכה ו

ולמה גורעין חלקים אלו לפי שמקום הירח האמיתי אינו המקום שיראה בו אלא שינוי יש ביניהם באורך וברוחב והוא הנקרא שינוי המראה ושינוי מראה האורך בשעת הראיה לעולם גורעין אותו מן האורך כמו שאמרנו.

 

הלכה ז

אבל שינוי מראה הרוחב אם היה רוחב הירח צפוני גורעין חלקים של שינוי מראה הרוחב מן הרוחב הראשון ואם היה רוחב הירח דרומי מוסיפין החלקים של שינוי מראה הרוחב על הרוחב הראשון ומה שיהיה הרוחב הראשון אחר שמוסיפין עליו או גורעין ממנו אותם החלקים הוא הנקרא רוחב שני.

 

הלכה ח

וכמה הם החלקים שמוסיפין או גורעין אותן אם יהיה הירח במזל טלה תשעה חלקים ואם יהיה במזל שור י' חלקים ואם יהיה במזל תאומים ט"ז חלקים ואם יהיה במזל סרטן כ"ז חלקים ואם יהיה במזל אריה ל"ח חלקים ואם יהיה במזל בתולה מ"ד חלקים ואם יהיה במזל מאזנים מ"ו חלקים ואם יהיה במזל עקרב מ"ה חלקים ואם יהיה במזל קשת מ"ד חלקים ואם יהיה במזל גדי ל"ו חלקים ואם יהיה במזל דלי כ"ז חלקים ואם יהיה במזל דגים י"ב חלקים.

 

הלכה ט

ומאחר שתדע חלקים אלו תגרע אותן מן הרוחב הראשון או תוסיף אותן עליו כמו שהודענוך ויצא לך הרוחב השני וכבר ידעת אם הוא צפוני או דרומי ותדע כמה מעלות וכמה חלקים נעשה זה הרוחב השני ותכין אותו לפניך ויהיה עתיד.

 

הלכה י

ואחר כך תחזור ותקח מן הרוחב השני הזה מקצתו מפני שהירח נלוז מעט במעגלו וכמה הוא המקצת שתקח ממנו אם יהיה מקום הירח מתחלת מזל טלה עד כ' מעלות ממנו או מתחלת מזל מאזנים עד כ' מעלות ממנו תקח מן הרוחב השני שני חמישיו ואם יהיה הירח מעשרים ממזל טלה עד י' מעלות ממזל שור או מעשרים ממזל מאזנים עד י' מעלות ממזל עקרב תקח מן הרוחב השני שלישיתו ואם יהיה הירח מעשר מעלות ממזל שור עד כ' ממנו או מעשר מעלות ממזל עקרב עד כ' ממנו תקח מן הרוחב השני רביעיתו ואם יהיה הירח מכ' מעלות ממזל שור עד סופו או מכ' ממזל עקרב עד סופו תקח מן הרוחב השני חמישיתו ואם יהיה הירח מתחלת מזל תאומים עד עשר מעלות ממנו או מתחלת מזל קשת עד עשר מעלות ממנו תקח מן הרוחב השני שתותו ואם יהיה הירח מי' מעלות ממזל תאומים ועד כ' ממנו או מעשר ממזל קשת עד כ' ממנו תקח מן הרוחב השני חצי שתותו ואם יהיה מקום הירח מכ' ממזל תאומים עד כ"ה ממנו או מכ' ממזל קשת עד כ"ה ממנו תקח מן הרוחב השני רביע שתותו ואם יהיה מקום הירח מכ"ה ממזל תאומים עד חמש מעלות ממזל סרטן או מכ"ה ממזל קשת עד חמש מעלות ממזל גדי לא תקח כלום לפי שאין כאן נליזת מעגל ואם יהיה הירח מחמש ממזל סרטן עד עשר ממנו או מחמש ממזל גדי עד עשר ממנו תקח מן הרוחב השני רביע שתותו ואם יהיה מקום הירח מעשר ממזל סרטן עד כ' ממנו או מעשר ממזל גדי עד כ' ממנו תקח מן הרוחב השני חצי שתותו ואם יהיה מקום הירח מכ' ממזל סרטן עד סופו או מכ' ממזל גדי עד סופו תקח מן הרוחב השני שתותו ואם יהיה הירח מתחלת מזל אריה עד עשר מעלות ממנו או מתחלת מזל דלי עד עשר מעלות ממנו תקח מן הרוחב השני חמישיתו ואם יהיה הירח מי' מעלות ממזל אריה עד כ' ממנו או מי' ממזל דלי עד כ' ממנו תקח מן הרוחב השני רביעיתו ואם יהיה הירח מכ' ממזל אריה עד עשר ממזל בתולה או מכ' ממזל דלי עד עשר ממזל דגים תקח מן הרוחב השני שלישיתו ואם יהיה הירח מעשר מעלות ממזל בתולה עד סופו או מי' ממזל דגים עד סופו תקח מן הרוחב הב' שני חמישיו וזאת המקצת שתקח מן הרוחב השני היא הנקראת מעגל הירח.

 

הלכה יא

ואחר כך תחזור ותתבונן ברוחב הירח ותראה אם הוא צפוני או דרומי אם הוא צפוני תגרע מעגל הירח הזה מן האורך השני ואם היה רוחב הירח דרומי תוסיף המעגל הזה על האורך השני במה דברים אמורים כשהיה מקום הירח מתחלת מזל גדי עד סוף מזל תאומים אבל אם היה הירח מתחלת מזל סרטן עד סוף מזל קשת יהיה הדרך הפך שאם יהיה רוחב הירח צפוני תוסיף המעגל על האורך השני ואם היה רוחב הירח דרומי תגרע המעגל מן האורך השני ומה שיהיה האורך השני אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו הוא הנקרא אורך השלישי ודע שאם לא יהיה שם נליזת מעגל ולא נתן החשבון לקחת מן הרוחב השני כלום יהיה האורך הב' עצמו הוא האורך השלישי בלא פחות ובלא יתר.

 

הלכה יב

ואחר כך תחזור ותראה האורך השלישי הזה והוא המעלות שבין הירח והשמש באי זה מזל הוא אם יהיה במזל דגים או במזל טלה תוסיף על האורך השלישי שתותו ואם יהיה האורך במזל דלי או במזל שור תוסיף על האורך השלישי חמישיתו ואם יהיה האורך במזל גדי או במזל תאומים תוסיף על האורך השלישי שתותו ואם יהיה האורך במזל קשת או במזל סרטן תניח האורך השלישי כמות שהוא ולא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו ואם היה האורך במזל עקרב או במזל אריה תגרע מן האורך השלישי חמישיתו ואם יהיה האורך במזל מאזנים או במזל בתולה תגרע מן האורך השלישי שלישיתו ומה שיהיה האורך השלישי אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו או תניח אותו כמות שהוא הוא הנקרא אורך רביעי ואחר כך תחזור אצל רוחב הירח הראשון ותקח ממנו שני שלישיו לעולם וזה הוא הנקרא מנת גובה המדינה ותתבונן ותראה אם יהיה רוחב הירח צפוני תוסיף מנת גובה המדינה על האורך הרביעי ואם יהיה רוחב הירח דרומי תגרע מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי ומה שיהיה האורך הרביעי אחר שגורעין ממנו או שמוסיפין עליו הוא הנקרא קשת הראייה.

 

הלכה יג

כיצד הרי שבאנו לחקור אם יראה הירח בליל ערב שבת שני לחדש אייר משנה זו או לא יראה תוציא מקום השמש האמיתי ומקום הירח האמיתי ורוחב הירח לשעה זו כמו שהודענוך יצא לך מקום השמש האמיתי בז' מעלות ותשע חלקים ממזל שור סימנו ז"ט ויצא לך מקום הירח האמיתי בי"ח מעלות ול"ו חלקים ממזל שור סימנו י"ח ל"ו ויצא לך רוחב הירח ברוח דרום שלש מעלות ושלשה וחמשים חלקים סימנו ג"נ ג' וזה הוא הרוחב הראשון ותגרע מקום השמש ממקום הירח ישאר י"א מעלות וכ"ז חלקים סימנו י"א כ"ז וזה הוא האורך הראשון ולפי שהיה הירח במזל שור יהיה שינוי מראה האורך מעלה אחת וראוי לגרוע אותה מן האורך הראשון יצא לך האורך השני עשר מעלות וכ"ז חלקים סימנו יכ"ז וכן יהיה שינוי מראה הרוחב י' חלקים ולפי שרוחב הירח היה דרומי ראוי להוסיף עליו שינוי המראה שהוא י' חלקים יצא לך הרוחב השני ד' מעלות וג' חלקים סימנו ד"ג ולפי שהיה הירח בי"ח מעלות ממזל שור ראוי ליקח מן הרוחב השני רביעיתו והוא הנקרא מעגל הירח יצא לך מעגל הירח לעת זו מעלה אחת וחלק אחד לפי שאין מדקדקין בשניות.

 

הלכה יד

ולפי שרוחב הירח דרומי ומקום הירח האמיתי בין ראש גדי וראש סרטן ראוי להוסיף המעגל על האורך השני יצא לך האורך השלישי י"א מעלות וכ"ח חלקים סימנו י"א כ"ח ולפי שהאורך הזה במזל שור ראוי להוסיף על האורך השלישי חמישיתו שהוא שתי מעלות וי"ח חלקים ויצא לך האורך הרביעי י"ג מעלות ומ"ו חלקים סימנו י"ג מ"ו וחזרנו אצל הרוחב הראשון ולקחנו שני שלישיו יצא מנת גובה המדינה והוא שתי מעלות ול"ה חלקים ולפי שהיה הרוחב דרומי ראוי לגרוע מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי ישאר לך י"א מעלות וי"א חלקים סימנו י"א י"א וזו היא קשת הראייה בלילה הזה ועל הדרך הזה תעשה ותדע קשת הראיה כמה מעלות וכמה חלקים יש בה בכל ליל ראיה שתרצה לעולם.

 

הלכה טו

ואחר שתצא קשת זו תבין בה ודע שאם תהיה קשת הראיה תשע מעלות או פחות אי אפשר שיראה בכל ארץ ישראל ואם תהיה קשת הראיה יתר על י"ד מעלות אי אפשר שלא יראה ויהיה גלוי לכל ארץ ישראל.

 

הלכה טז

ואם תהיה קשת הראייה מתחלת מעלה עשירית עד סוף מעלה י"ד תערוך קשת הראייה אל האורך הראשון ותדע אם יראה הירח או לא יראה מן הקצין שיש לו והן הנקראין קיצי הראיה.

 

הלכה יז

ואלו הן קיצי הראיה אם תהיה קשת הראייה מיתר על תשע מעלות עד סוף עשר מעלות או יתר על עשר ויהיה האורך הראשון י"ג מעלות או יותר ודאי יראה ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה האורך פחות מזה לא יראה.

 

הלכה יח

ואם תהיה קשת הראייה מיתר על עשר מעלות עד סוף י"א מעלות או יותר על אחת עשרה ויהיה האורך הראשון י"ב מעלות או יותר ודאי יראה ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה האורך פחות מזה לא יראה.

 

הלכה יט

ואם תהיה קשת הראייה מיתר על י"א עד סוף י"ב מעלות או יותר על י"ב והיה האורך הראשון י"א מעלות או יותר ודאי יראה ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה האורך פחות מזה לא יראה.

 

הלכה כ

ואם תהיה קשת הראייה מיתר על י"ב מעלות עד סוף י"ג מעלות או יתר על י"ג ויהיה האורך הראשון י' מעלות או יותר ודאי יראה ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה האורך פחות מזה לא יראה.

 

הלכה כא

ואם תהיה הראיה מיתר על י"ג מעלות עד סוף י"ד או יתר על י"ד ויהיה האורך הראשון תשע מעלות או יותר ודאי יראה ואם תהיה הקשת פחות מזה או יהיה האורך פחות מזה לא יראה ועד כאן סוף הקצין.

 

הלכה כב

כיצד באנו להתבונן בקשת הראייה של ליל ערב שבת שני לחדש אייר משנה זו יצא לנו בחשבון קשת הראייה י"א מעלות וי"א חלקים כמו שידעת ולפי שהיתה קשת הראייה בין עשר עד ארבע עשרה ערכנו אותה אל האורך הראשון וכבר ידעת שהאורך היה בליל זה י"א מעלות וכ"ז חלקים ולפי שהיתה קשת הראייה יתר על י"א מעלות והיה האורך הראשון יתר על [אחת] עשרה יודע שודאי יראה בליל זה לפי הקצין הקצובות וכן תשער בכל קשת וקשת עם האורך הראשון שלה.

 

הלכה כג

וכבר ראית מן המעשים האלו כמה חשבונות יש בו וכמה תוספות וכמה גירועין אחר שיגענו הרבה עד שהמציאנו דרכים קרובים שאין בחשבונם עומק גדול שהירח עקלקלות גדולות יש במעגלותיו ולפיכך אמרו חכמים שמש ידע מבואו ירח לא ידע מבואו ואמרו חכמים פעמים בא בארוכה פעמים בא בקצרה כמו שתראה מחשבונות אלו שפעמים תוסיף ופעמים תגרע עד שתצא קשת הראייה ופעמים תהיה קשת הראייה ארוכה ופעמים קצרה כמו שביארנו.

 

הלכה כד

 

וטעם כל אלו החשבונות ומפני מה מוסיפים מנין זה ומפני מה גורעין והיאך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים והראיה על כל דבר ודבר היא חכמת התקופות והגימטריות שחברו בה חכמי יון ספרים הרבה והם הנמצאים עכשיו ביד החכמים אבל הספרים שחברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני יששכר לא הגיעו אלינו ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי ואי אפשר לאדם להרהר אחריהם אין חוששין למחבר בין שחברו אותו נביאים בין שחברו אותם האומות שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמתתו בראיות שאין בהם דופי אין סומכין על זה האיש שאמרו או שלמדו אלא על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע.