הלכות קדוש החדש פרק ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש פרק ד

הלכות קדוש החדש פרק ד

הלכה א

שנה מעוברת היא שנה שמוסיפין בה חדש, ואין מוסיפין לעולם אלא אדר ועושין אותה שנה שני אדרין: אדר ראשון ואדר שני. ומפני מה מוסיפין חדש זה?

מפני זמן האביב, כדי שיהא הפסח באותו זמן, שנאמר: שמור את חדש האביב שיהיה חדש זה בזמן האביב. ולולא הוספת החדש הזה הפסח בא פעמים בימות החמה ופעמים בימות הגשמים.

 

הלכה ב

על שלשה סימנין מעברין את השנה:

על התקופה,

ועל האביב,

ועל פירות האילן.

כיצד?

בית דין מחשבין ויודעין אם תהיה תקופת ניסן בששה עשר בניסן או אחר זמן זה מעברין אותה השנה ויעשו אותו ניסן אדר שני, כדי שיהיה הפסח בזמן האביב. ועל סימן זה סומכין ומעברין ואין חוששין לסימן אחר.

 

b>השגת הרמ"ה} הא ליתא דבהדיא תניא על ג' סימנין מעברין השנה על ב' מהן מעברין על אחד מהן אין מעברין. ואי משום ההיא דגרסינן ברשות הרביםשלח ליה רב הונא בר אבין לרבא כי חזית תקופת טבת דמשכה עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא ולא תיחוש לה התם בתקופת טבת קאי כדמפרש בהדיא וכיון דמשכה תקופת טבת עד ט"ז בניסן משכא תקופת תמוז עד בתר החג ואמטול הכי מעברין. חדא דבעינן אביב בתקופת ניסן וליכא, ותו דבעינן כוליה חג בתקופה חדשה וליכא, וכי קתני בברייתא על אחד מהן אין מעברין אתקופת תשרי קאי דס"ל כת"ק דאידך ברייתא דקתני אין מעברין את השנה אלא א"כ היתה תקופה חסרה ט"ז יום דכי משכא תקופת תמוז עד ט"ז ותו לא, אשתכח דלא משכא תקופת טבת עד ט"ז בניסן וכיון דאתי אביב כתקנו אין מעברין על התקופה לבדה דלא דחינן תרתי מקמי חדא, ע"כ. (ההשגה שייכא להלכה ט"ז, ועי' כ"מ שם).

 

הלכה ג

וכן אם ראו בית דין שעדיין לא הגיע האביב, אלא עדיין אפל הוא, ולא צמחו פירות האילן שדרכן לצמוח בזמן הפסח סומכין על שני סימנין אלו ומעברין את השנה. ואף על פי שהתקופה קודם לששה עשר בניסן הרי הן מעברין, כדי שיהיה האביב מצוי להקריב ממנו עומר התנופה בששה עשר בניסן, וכדי שיהיו הפירות צומחין כדרך כל זמן האביב.

 

הלכה ד

ועל שלש ארצות היו סומכין באביב:

על ארץ יהודה,

ועל עבר הירדן,

ועל הגליל.

ואם הגיע האביב בשתי ארצות מאלו ובאחת לא הגיע אין מעברין, ואם הגיע באחת מהן ולא הגיע בשתים – מעברין, אם עדיין לא צמחו פירות האילן ואלו הן הדברים שהן העיקר שמעברין בשבילן, כדי שיהיו השנים שני חמה.

 

הלכה ה

ויש שם דברים אחרים שהיו בית דין מעברין בשבילן מפני הצורך, ואלו הן: מפני הדרכים שאינן מתוקנין ואין העם יכולין לעלות מעברין את השנה עד שיפסקו הגשמים ויתקנו הדרכים, ומפני הגשרים שנהרסו ונמצאו הנהרות מפסיקין ומונעין את העם או מסכנין בעצמן ומתים מעברין את השנה עד שיתקנו הגשרים, ומפני תנורי פסחים שאבדו בגשמים ואין להם מקום לצלות את פסחיהם מעברין את השנה עד שיבנו התנורים וייבשו, ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו לירושלים מעברין את השנה כדי שיהיה להם פנאי להגיע.

 

הלכה ו

אבל אין מעברין את השנה לא מפני השלג ולא מפני הצנה ולא מפני גליות ישראל שעדיין לא נעקרו ממקומם ולא מפני הטומאה, כגון שהיו רוב הקהל או רוב הכהנים טמאים אין מעברין את השנה כדי שיהיה להם פנאי לטהר ויעשו בטהרה, אלא יעשו בטומאה, ואם עיברו את השנה מפני הטומאה הרי זו מעוברת.

 

הלכה ז

יש דברים שאין מעברין בשבילן כלל, אבל עושין אותן סעד לשנה שצריכה עיבור מפני התקופה, או מפני האביב ופירות האילן, ואלו הן: מפני הגדיים והטלאים שעדיין לא נולדו או שהן , ומפני הגוזלות שלא פרחו. אין מעברין בשביל אלו, כדי שיהיו הגדיים והטלאים מצויין לפסחים והגוזלות מצויין לראייה, או למי שנתחייב בקרבן העוף אבל עושין אותן סעד לשנה.

 

הלכה ח

כיצד עושין אותן סעד לשנה?

אומרין שנה זו צריכה עיבור מפני התקופה שמשכה, או מפני האביב ופירות האילן שלא הגיעו, ועוד, שהגדיים קטנים והגוזלות רכים.

 

הלכה ט

אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה. כיצד?

יאמר ראש בית דין הגדול לפלוני ופלוני מן הסנהדרין: היו מזומנין למקום פלוני שנחשב ונראה ונדע אם שנה זו צריכה עיבור או אינה צריכה, ואותן שהוזמנו בלבד הן שמעברין אותה. ובכמה מעברין אותה?

מתחילין בשלשה דיינין מכלל סנהדרי גדולה ממי שסמכו אותן. אמרו שנים: לא נשב ולא נראה אם צריכה עיבור אם לאו, ואחד אמר: נשב ונבדוק בטל יחיד במיעוטו. אמרו שנים: נשב ונראה, ואחד אומר: לא נשב מוסיפין שנים מן המזומנים ונושאים ונותנין בדבר.

 

הלכה י

שנים אומרים: צריכה עיבור ושלשה אומרין: אינה צריכה בטלו שנים במיעוטן. שלשה אומרין: צריכה עיבור ושנים אומרין: אינה צריכה עיבור מוסיפין שנים מן המזומנין לה ונושאין ונותנין וגומרין בשבעה. אם גמרו כולם לעבר או שלא לעבר עושין כמו שגמרו, ואם נחלקו הולכים אחר הרוב בין לעבר בין שלא לעבר. וצריך שיהא ראש בית דין הגדול, שהוא ראש ישיבה של אחד ושבעים, מכלל השבעה. ואם גמרו בשלשה לעבר הרי זו מעוברת, והוא שיהא הנשיא עמהן או שירצה. ובעיבור השנה מתחילין מן הצד ולקידוש החדש מתחילין מן הגדול.

 

הלכה יא

אין מושיבין לעיבור השנה לא מלך ולא כהן גדול. מלך מפני חיילותיו ומלחמותיו שמא דעתו נוטה בשבילן לעבר או שלא לעבר, וכהן גדול מפני הצנה, שמא לא תהיה דעתו נוטה לעבר כדי שלא יבא תשרי בימי הקור והוא טובל ביום הכפורים חמש טבילות.

 

הלכה יב

היה ראש בית דין הגדול, והוא הנקרא נשיא, בדרך רחוקה אין מעברין אותה אלא על תנאי: אם ירצה הנשיא. בא ורצה הרי זו מעוברת, לא רצה אינה מעוברת. ואין מעברין את השנה אלא בארץ יהודה שהשכינה בתוכה, שנאמר: לשכנו תדרשו, ואם עיברוה בגליל – מעוברת, ואין מעברין אלא ביום, ואם עיברוה בלילה אינה מעוברת.

 

הלכה יג

יש לבית דין לחשב ולקבוע ולידע אי זו שנה תהיה מעוברת בכל עת שירצה אפילו כמה שנים אבל אין אומרין: שנה פלונית מעוברת, אלא אחר ראש השנה הוא שאומר: שנה זו מעוברת. ודבר זה מפני הדחק, אבל שלא בשעת הדחק אין מודיעין שהיא מעוברת אלא באדר הוא שאומר: שנה זו מעוברת, וחדש הבא אינו ניסן אלא אדר שני. אמרו לפני ראש השנה שנה זו שתכנס מעוברת אינה מעוברת באמירה זו.

 

הלכה יד

הגיע יום שלשים באדר ולא עיברו עדיין השנה לא יעברו אותה כלל. שאותו היום ראוי להיות ראש חדש ניסן, ומשיכנס ניסן ולא עיברו אינן יכולים לעבר, ואם עיברוה ביום שלשים של אדר הרי זו מעוברת. באו עדים אחר שעיברו והעידו על הירח הרי אלו מקדשין את החדש ביום שלשים ויהיה ראש חדש אדר שני. ואילו קידשוהו קודם שיעברו את השנה שוב לא היו מעברין, שאין מעברין בניסן.

 

הלכה טו

אין מעברין את השנה בשנת רעבון שהכל רצים לבית הגרנות לאכול ולחיות, ואי אפשר להוסיף להן זמן לאסור החדש. ואין מעברין בשביעית שיד הכל שולטת על הספיחין ולא ימצאו לקרב העומר ושתי הלחם. ורגילין היו לעבר בערב שביעית.

 

הלכה טז

יראה לי, שזה שאמרו חכמים: אין מעברין בשנת רעבון ובשביעית שלא יעברו בהם מפני צורך הדרכים והגשרים וכיוצא בהם, אבל אם היתה השנה ראויה להתעבר מפני התקופה או מפני האביב ופירות האילן מעברין לעולם בכל זמן.

 

b>השגת הרמ"ה} הא מילתא ליתא דבהדיא גרסינן תנא ר"מ אומר ואיש בא מבעל שלישה וכו' אמור מעתה ראויה היתה אותה שנה שתתעבר ומפני מה לא עיברוה וכו' והא התם דהוה חזיא לעיבורא מפני האביב ופירות האילן כדמפרש בברייתא ולא עיברוה מפני שאין מעברין בשני רעבון, עד כאן לשונו.

 

הלכה יז

 

כשמעברין בית דין את השנה כותבין אגרות לכל המקומות הרחוקים ומודיעים אותן שעיברוה ומפני מה עיברו. ועל לשון הנשיא נכתבו, ואומר להן: יִוָּדַע לכם שהסכמתי אני וחברי והוספנו על שנה זו כך וכך, רצו תשעה ועשרים יום רצו שלשים יום. שחדש העיבור הרשות לבית דין להוסיפו מלא או חסר לאנשים הרחוקים שמודיעין אותם, אבל הם לפי הראיה הם עושים אם מלא אם חסר.