הלכות קדוש החדש פרק ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות קדוש החדש פרק ט

הלכות קדוש החדש פרק  ט

הלכה א

שנת החמה יש מחכמי ישראל שאומרים שהיא שס"ה יום ורביע יום שהוא שש שעות, ויש מהן שאומרים: שהוא פחות מרביע היום. וכן חכמי יון ופרס יש ביניהן מחלוקת בדבר זה.

 

הלכה ב

מי שהוא אומר שהיא שס"ה יום ורביע יום ישאר מכל מחזור של י"ט שנה: שעה אחת ותפ"ה חלקים, כמו שאמרנו. ויהיה בין תקופה לתקופה אחד ותשעים יום ושבע שעות וחצי שעה. ומשתדע תקופה אחת באי זה יום, באיזו שעה היא תתחיל למנות ממנה לתקופה השניה שאחריה, ומן השניה לשלישית עד סוף העולם.

 

הלכה ג

תקופת ניסן היא השעה והחלק שתכנס בו השמש בראש מזל טלה. ותקופת תמוז היות השמש בראש מזל סרטן, ותקופת תשרי היות השמש בראש מזל מאזנים, ותקופת טבת היות השמש בראש מזל גדי, ותקופת ניסן היתה בשנה הראשונה של יצירה לפי חשבון זה קודם מולד ניסן בשבעה ימים ותשע שעות ותרמ"ב חלקים, סימנה: ז"ט תרמ"ב.

 

הלכה ד

דרך חשבון התקופה כך היא: תדע תחלה כמה מחזורין שלמים משנת היצירה עד מחזור שתרצה, וקח לכל מחזור מהן שעה אחת ותפ"ה חלקים. קבץ כל החלקים – שעות, וכל השעות ימים, ותגרע מן הכל שבעה ימים ותשע שעות ותרמ"ב חלקים והשאר תוסיף אותו על מולד ניסן של שנה ראשונה מן המחזור יצא לך באי זו שעה ובכמה בחדש תהיה תקופת ניסן של אותה השנה הראשונה מן המחזור, וממנה תתחיל למנות אחד ותשעים יום ושבע שעות ומחצה לכל תקופה ותקופה. ואם תרצה לידע תקופת ניסן של שנה זו שהיא שנת כך וכך במחזור שאתה עומד בו קח לכל המחזורין השלמים שעה ותפ"ה לכל מחזור, ולכל השנים הגמורות ששלמו מן המחזור עשרה ימים וכ"א שעות ור"ד חלקים לכל שנה וקבץ הכל, ותגרע ממנו ז' ימים ותשע שעות ותרמ"ב חלקים, והשאר תשליכם חדשי הלבנה כ"ט יום וי"ב שעות וז' מאות וצ"ג חלקים והנשאר פחות מחדש הלבנה תוסיף אותו על מולד ניסן של אותה השנה, ותדע זמן תקופת ניסן של אותה השנה בכמה יום בחדש היא ובכמה שעה.

תקופת ניסן לפי חשבון זה אינה לעולם אלא או בתחלת הלילה או בחצי הלילה, או בתחלת היום או בחצי היום,

ותקופת תמוז לעולם אינה אלא או בז' שעות ומחצה או בשעה אחת ומחצה בין ביום בין בלילה,

ותקופת תשרי לעולם אינה אלא או בתשע שעות או בג' שעות בין ביום בין בלילה, ותקופת טבת לעולם אינה אלא או בעשר שעות ומחצה או בארבע שעות ומחצה בין ביום בין בלילה. אם תרצה לידע באי זה יום מימי השבוע ובאי זו שעה תהיה התקופה קח שנים גמורות שעברו משנת היצירה עד שנה שתרצה והשלך הכל כ"ח כ"ח והנשאר יותר מכ"ח קח לכל שנה ושנה יום אחד ו' שעות, וקבץ הכל והוסיף עליו ג' והשלך הכל ז' ז', והנשאר מן הימים ומן השעות תתחיל למנותו מתחלת ליל אחד בשבת לאשר יגיע החשבון בו תהיה תקופת ניסן ולמה מוסיפין שלשה?

לפי שתקופה ראשונה של שנת יצירה היתה בתחלת ליל רביעי.

 

הלכה ה

כיצד?

הרי שרצינו לידע תקופת ניסן של שנת ותשע  מאות ל' וארבעת אלפים ליצירה, כשתשליך הכל כ"ח כ"ח תשאר שנה אחת. תקח לה יום אחד ושש שעות ותוסיף עליו ג' נמצאת תקופת ניסן בליל חמישי שש שעות בלילה. וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה – הרי תהיה תקופת תמוז בשעה ומחצה מיום ה' וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה תהיה תקופת תשרי בתשע שעות מיום ה'. וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה תהיה תקופת טבת בד' שעות ומחצה מליל (ז') [ו]. וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה תהיה תקופת ניסן הבאה בתחלת יום ו'. ועל דרך זו עד סוף העולם תקופה אחר תקופה.

 

הלכה ו

אם תרצה לידע בכמה יום בחדש תהיה תקופת ניסן של שנה זו?

תדע תחלה באי זה יום מימי השבוע תהיה, ובאי זה יום יקבעו ניסן של שנה זו, וכמה שנים גמורות עברו מן המחזור, ותקח לכל שנה י"א יום ותוסיף על סכום הימים ז' ימים בזמנים אלו והשלך הכל ל' ל', והנשאר פחות מל' תתחיל למנותו מראש חדש ניסן. אם יגיע ליום התקופה – מוטב, ואם לאו, הוסף יום או שני ימים או שלשה ימים על המנין עד שיגיע ליום התקופה. ואם תהיה השנה מעוברת, תתחיל למנות מראש חדש אדר שני וליום שיגיע החשבון, באותו היום מן החדש תהיה התקופה.

 

הלכה ז

כיצד?

הרי שרצינו לידע בכמה בחדש תהיה תקופת ניסן של שנת תתק"ל שהיא שנה תשיעית ממחזור ר"ס, מצאנו ראש חדש ניסן נקבע בה בחמישי ותקופת ניסן בחמישי. ולפי שהיתה שנה זו תשיעית למחזור, יהיו השנים הגמורות שמונה כשתקח לכל שנה מהן י"א יום, יהיו כל הימים פ"ח. תוסיף ז' הרי הכל צ"ה. תשליך הכל ל' ל', נשארו ה' ימים. כשתתחיל למנות ה' ימים מראש חדש ניסן שהיה בחמישי, יגיע החשבון ליום שני. וכבר ידענו שאין התקופה בשני בשבת אלא בחמישי, לפיכך תוסיף יום אחר יום עד שתגיע לחמישי שהוא יום התקופה נמצאת תקופת ניסן בשנה זו ביום שמיני מחדש ניסן. ועל הדרך הזאת תעשה בכל שנה ושנה.

 

הלכה ח

 

זה שאמרנו תוסיף יום אחר יום עד שתגיע ליום התקופה לעולם לא תהיה צריך להוסיף אלא יום אחד או ב' או ג', ופלא גדול הוא, שתהיה צריך להוסיף ארבעה ימים. ואם מצאת שאתה צריך להוסיף יום על זה תדע שטעית בחשבון ותחזור ותחשוב בדקדוק.