הלכות שבת פרק ב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שבת פרק ב

הלכות שבת פרק ב

הלכה א

דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות. לפיכך: חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא אומן של אותו מקום. ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת ספק שאינו צריך, וכן אם אמר רופא לחלל עליו את השבת ורופא אחר אומר אינו צריך מחללין עליו את השבת שספק נפשות דוחה את השבת.

 

הלכה ב

אמדוהו ביום השבת שהוא צריך לכך וכן לשמנה ימים, אין אומרים נמתין עד הערב כדי שלא לחלל עליו שתי שבתות אלא מתחילין מהיום שהוא שבת ומחללין עליו אפילו מאה שבתות. כל זמן שהוא צריך ויש בו סכנה, או ספק סכנה – מחללין. ומדליקין לו את הנר, ומכבין מלפניו את הנר, ושוחטין לו, ואופין ומבשלין ומחמין לו חמין, בין להשקותו בין לרחיצת גופו.

כללו של דבר: שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי הוא כחול לכל הדברים שהוא צריך להן.

 

הלכה ג

כשעושים דברים האלו, אין עושין אותן לא ע"י נכרים ולא ע"י קטנים, ולא ע"י עבדים ולא ע"י נשים, כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר: אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם, הא למדת: שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואלו המינים שאומרים: שזה חילול שבת ואסור עליהן הכתוב אומר: וגם אני נתתי לכם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם.

 

הלכה ד

החושש בעיניו, והוא שיהיה בשתיהם או באחת מהם ציר, או שהיו דמעות שותתות מהן מרוב הכאב, או שהיה דם שותת מהן, או שהיה בהן קדחת וכיוצא בחלאים אלו הרי זה בכלל חולים שיש בהן סכנה, ומחללין עליו את השבת ועושין לו כל צרכי רפואה.

 

הלכה ה

וכן אם יש מכה בחלל גופו מן השפה ולפנים, בין בפיו, בין במעיו, בין בכבדו וטחולו, או בשאר מקומות כל שיש בחללו הרי זה חולה שיש בו סכנה ואינו צריך אומד, שחוליו כבד הוא לפיכך מחללין עליו את השבת מיד בלא אמידה. ומכה שהיא בגב היד וגב הרגל הרי היא כמכה של חלל ואינה צריכה אומד ומחללין עליה את השבת. והחום שמסמר את הבשר כמכה של חלל דמי ומחללין עליו את השבת. וכן כל חולי שהרופאים אומרין שזה יש בו סכנה, אע"פ שהוא בעור הבשר מבחוץ מחללין עליו את השבת על פיהם.

 

הלכה ו

הבולע נימא של מים מחמין לו חמין בשבת ועושין לו כל צרכי רפואה, מפני שהיא סכנה נפשות. וכן מי שנשכו כלב שוטה, או אחד מזוחלי העפר שממיתין, אפילו היו ספק ממיתין ספק אין ממיתין עושין לו כל צרכי רפואה להצילו.

 

הלכה ז

חולה שאמדוהו רופאים להביא לו גרוגרת אחת, ורצו עשרה בני אדם והביאו לו עשר גרוגרות בבת אחת כולן פטורין מכלום, ואפילו הביאו בזה אחר זה, ואפילו הבריא בראשונה שהרי כולם ברשות הביאו.

 

הלכה ח

חולה שהיה צריך לשתי גרוגרות, ולא מצאו אלא שתי גרוגרות בשני עוקצין ושלש גרוגרות בעוקץ אחד כורתין העוקץ שיש בו שלש אף על פי שאין צריכין אלא לשתים, כדי שלא ירבו בבצירה, אלא יכרתו עוקץ אחד ולא יכרתו שנים, וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ט

המבשל לחולה בשבת ואכל החולה והותיר אסור לבריא לאכול מן המותר, גזרה שמא ירבה בשבילו. אבל השוחט לחולה בשבת מותר לבריא לאכול ממנו בשר חי, שאין בדבר תוספת כדי שנגזור: שמא ירבה בשבילו. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה י

חולה שאין בו סכנה עושין לו כל צרכיו על ידי נכרי. כיצד?

אומרין לנכרי לעשות לו והוא עושה: לבשל לו ולאפות ולהביא רפואה מרשות לרשות, וכיוצא באלו. וכן כוחל עיניו מן הנכרי בשבת אע"פ שאין שם סכנה! ואם היו צריכים לדברים שאין בהן מלאכה עושין אותן אפילו ישראל. לפיכך מעלין אזנים בשבת, ומעלין אנקלי ומחזירין את השבר, וכל כיוצא בזה מותר.

 

הלכה יא

היולדת כשכורעת לילד הרי היא בסכנת נפשות ומחללין עליה את השבת: קוראין לה חכמה ממקום למקום, וחותכים את הטבור וקושרין אותו. ואם היתה צריכה לנר בשעה שהיא צועקת בחבליה מדליקין לה את הנר, ואפילו היתה סומא, מפני שדעתה מתיישבת עליה בנר ואף על פי שאינה רואה. ואם היתה צריכה לשמן וכיוצא בו מביאין לה. וכל שאפשר לשנות משנין בשעת הבאה, כגון שתביא לה חבירתה כלי תלוי בשערה, ואם אי אפשר מביאה כדרכה.

 

הלכה יב

אין מילדין את העובדת כוכבים בשבת ואפילו בשכר, ואין חוששין לאיבה, ואע"פ שאין שם חילול, אבל מילדין את בת גר תושב, מפני שאנו מצווין להחיותו, ואין מחללין עליה את השבת.

 

הלכה יג

חיה משיתחיל הדם להיות שותת עד שתלד, ואחר שתלד עד שלשה ימים מחללין עליה את השבת ועושין לה כל צרכיה, בין שאמרה צריכה אני, בין שאמרה איני צריכה, ומשלשה עד שבעה אם אמרה: איני צריכה אין מחללין עליה את השבת, ואם שתקה, ואין צריך לומר אם אמרה צריכה אני שמחללין עליה את השבת. ומשבעה ועד שלשים יום הרי היא כחולה שאין בו סכנה, ואפילו אמרה צריכה אני אין עושין לה מלאכה אלא על ידי נכרים.

 

הלכה יד

עושין מדורה לחיה ואפילו בימות החמה, מפני שהצנה קשה לחיה הרבה במקומות הקרים, אבל אין עושין מדורה לחולה להתחמם בה, הקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה אפילו בתקופת תמוז. ומרחיצין את הולד בשבת ביום שנולד אחר שחותכין את טבורו אפילו בחמין שהוחמו בשבת. ומולחין אותו, ומלפפין אותו מפני שסכנה היא לו אם לא יעשו לו כל אלו, וכן מרחיצים אותו לפני המילה ולאחר המילה וביום השלישי למילה בחמין שהוחמו בשבת מפני הסכנה.

 

הלכה טו

האשה שישבה על המשבר ומתה מביאין סכין בשבת אפילו דרך רשות הרבים, וקורעין את כריסה ומוציאין את הולד, שמא ימצא חי שספק נפשות דוחה את השבת, ואפילו לזה שאין חזקתו חי.

 

הלכה טז

מפקחין פיקוח נפש בשבת ואין צריך ליטול רשות מבית דין, וכל הזריז הרי זה משובח. כיצד?

ראה תינוק שנפל לים פורש מצודה ומעלהו, ואע"פ שהוא צד הדגים עמו. שמע שטבע תינוק בים, ופרש מצודה להעלותו והעלה דגים בלבד פטור מכלום. נתכוון להעלות דגים והעלה דגים ותינוק פטור אפילו לא שמע שטבע הואיל והעלה תינוק עם הדגים פטור.

 

[השגת הראב”ד]: שמע עד הדגים פטור

כתב הראב"ד ז"ל הנך מילי פלוגתא דרבה ורבא נינהו במנחות ורבא לקולא דאמר זיל בתר מעשיו והוא פסק כרבא אע"ג דתלמיד הוא לגביה דרבה.

 

הלכה יז

נפל תינוק לבור עוקר חוליה ומעלהו, ואף על פי שהוא מתקן בה מדרגה בשעת עקירתו. ננעל דלת בפני תינוק שובר הדלת ומוציאו, ואע"פ שהוא מפצל אותה כמין עצים שראויין למלאכה, שמא יבעת התינוק וימות. נפלה דליקה ויש שם אדם שחוששין שמא ישרף מכבין אותה להצילו מן האש, ואע"פ שהוא כובש דרך ומתקנה בשעת כיבוי. וכל הקודם להציל הרי זה משובח, ואינו צריך ליטול רשות מבית דין בכל דבר שיש בו סכנה.

 

הלכה יח

מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם מפקחין עליו. מצאוהו חי, אף על פי שנתרוצץ ואי אפשר שיבריא מפקחין עליו ומוציאין אותו לחיי אותה שעה.

 

הלכה יט

בדקו עד חטמו ולא מצאו בו נשמה מניחין אותו שם שכבר מת. בדקו ומצאו עליונים מתים, לא יאמרו כבר מתו תחתונים אלא מפקחין על הכל, שאפשר במפולת שימות העליון ויהיה התחתון חי.

 

הלכה כ

היתה חצר שיש בה גויים וישראלים, אפילו ישראל אחד ואלף עובדי כוכבים, ונפלה עליהם מפולת מפקחין על הכל מפני ישראל. פירש אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו אותה חצר מפקחים עליו שמא זה שפירש היה ישראל והנשארים עובדי כוכבים.

 

[השגת הראב”ד]: היתה חצר עד נעקרו וכו'

כתב הראב"ד ז"ל י"מ בהך מפקחין מפני שהוחזק שם ישראל אבל פירשו מהם ארבעה או חמשה ופירש אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו אין מפקחין שלא הוחזק שם ישראל, עד כאן לשונו.

 

הלכה כא

נעקרו כולן מחצר זו לילך לחצר אחרת, ובעת עקירתם פירש אחד מהן ונכנס לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת ואין ידוע מי הוא אין מפקחין עליו, שכיון שנעקרו כולם אין כאן ישראל, קבוע וכל הפורש מהן כשהן מהלכין הרי הוא בחזקת שפירש מן הרוב, לפיכך אם היה הרוב ישראל, אע"פ שנעקרו כולם ופירש אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת מפקחין.

 

הלכה כב

המהלך במדבר ולא ידע מתי הוא יום שבת מונה מיום שטעה ששה ומקדש שביעי, ומברך בו ברכות היום ומבדיל במוצאי שבת, ובכל יום ויום ואפילו ביום זה שהוא מקדש ומבדיל בו מותר לו לעשות כדי פרנסתו בלבד כדי שלא ימות. ואסור לו לעשות יותר על פרנסתו שכל יום ויום ספק שבת הוא. ואם ידע שהוא שמיני ליציאתו או חמשה עשר ליציאתו וכיוצא בזה המנין הרי זה מותר לעשות מלאכה באותו היום, שהרי הדבר ודאי שלא יצא בשיירא בשבת, ושאר הימים חוץ מיום זה עושה כדי פרנסה בלבד.

 

[השגת הראב”ד]: המהלך עד באותו יום

כתב הראב"ד פי' יום אחד יתר על שביעיות אותו יום ניתר בכל מלאכה, עד כאן לשונו.

 

הלכה כג

עובדי כוכבים שצרו על עיירות ישראל אם באו על עסקי ממון אין מחללין עליהן את השבת ואין עושין עמהן מלחמה ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן בכלי זיין ומחללין עליהן את השבת, ובכל מקום אם באו על עסקי נפשות, או שערכו מלחמה, או שצרו סתם יוצאין עליהן בכלי זיין ומחללין עליהן את השבת. ומצוה על כל ישראל שיכולין לבוא לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד הגויים בשבת ואסור להן להתמהמה למוצאי שבת. וכשיצילו את אחיהן מותר להן לחזור בכלי זיין שלהן למקומם בשבת, כדי שלא להכשילן לעתיד לבוא.

 

הלכה כד

וכן ספינה המטורפת בים, או עיר שהקיפה כרקום או נהר מצוה לצאת בשבת להצילן בכל דבר שיכול להצילן. ואפילו יחיד הנרדף מפני הגויים, או מפני נחש או דוב שהוא רודף אחריו להרגו מצוה להצילו ואפילו בעשיית כמה מלאכות בשבת, ואפילו לתקן כלי זיין להצילו – מותר. וזועקים עליהן ומתחננים בשבת ומתריעין עליהן לעזור אותם. ואין מתחננים ולא זועקין על הדבר בשבת.

 

הלכה כה

 

צרין על עיירות הגויים שלשה ימים קודם לשבת, ועושין עמהן מלחמה בכל יום ויום ואפילו בשבת עד שכובשין אותה, ואף על פי שהיא מלחמת הרשות. מפי השמועה למדו: עד רדתה ואפילו בשבת ואין צריך לומר במלחמת מצוה ולא כבש יהושע יריחו אלא בשבת.