הלכות שבת פרק כג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שבת פרק כג

הלכות שבת פרק כג

הלכה א

העושה נקב שהוא עשוי להכניס ולהוציא, כגון נקב שבלול התרנגולין שהוא עשוי להכניס האורה ולהוציא ההבל, הרי זה חייב משום מכה בפטיש, לפיכך גזרו על כל נקב אפילו היה עשוי להוציא בלבד או להכניס בלבד, שמא יבוא לעשות נקב שחייבין עליו. ומפני זה אין נוקבין בחבית נקב חדש ואין מוסיפין בו, אבל פותחין נקב ישן והוא שלא יהיה הנקב למטה מן השמרים, שאם היה למטה מן השמרים הרי זה עשוי לחזק ואסור לפתחו.

 

הלכה ב

נוקבין מגופה של חבית להוציא ממנה יין, ובלבד שיקבנו מלמעלה אבל מצדה אסור, מפני שהוא כמתקן כלי. שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוון  לעשות כלי, ומביא אדם חבית של יין ומתיז את ראשה בסייף לפני האורחין ואינו חושש, שאין כוונתו אלא להראות נדיבת לבו.

 

הלכה ג

וכשם שאסור לפתוח כל נקב, כך אסור לסתום כל נקב לפיכך אסור לסתום נקב החבית, ואפילו בדבר שאינו מתמרח ואינו בא לידי סחיטה, כגון שיסתום בקיסם או בצרור קטן, אבל אם הניח שם אוכל כדי להצניעו ונמצא הנקב נסתם – מותר. ומותר להערים בדבר זה.

 

הלכה ד

כל דבר שהוא גמר מלאכה חייב עליו משום מכה בפטיש, ומפני זה הגורר כל שהוא או המתקן כלי באיזה דבר שיתקן – חייב. לפיכך אסור להשמיע קול של שיר בשבת בין בכלי שיר, כגון: כנורות ונבלים בין בשאר דברים, אפילו להכות באצבע על הקרקע, או על הלוח או אחת כנגד אחת כדרך המשוררים, או לקשקש את האגוז לתינוק או לשחק לו בזוג כדי שישתוק כל זה וכיוצא בו אסור, גזירה שמא יתקן כלי שיר.

 

הלכה ה

אין מספקין ולא מרקדין ואין מטפחין בשבת, גזירה שמא יתקן כלי שיר ולספק כלאחד יד – מותר. אין שטין על פני המים, גזירה שמא יתקן חבית של שייטין. בריכה שבחצר מותר לשוט בתוכה, שאינו בא לעשות חבית של שייטין, והוא שיהיה לה שפה מוקפת שלא יעקר ממנה המים, כדי שיהיה היכר והפרש בינה ובין הים.

 

הלכה ו

אין חותכין שפופרת של קנה מפני שהוא כמתקן כלי, היתה חתוכה אף על פי שאינה מתוקנת, מותר להכניסה בנקב החבית בשבת להוציא ממנה יין ואין חוששין שמא יתקן. ואסור להניח עלה של הדס וכיוצא בו בתוך הנקב של חבית, כדי שיקלח את היין מפני שהוא כעושה מרזב בשבת, ואין שוברין את החרס ואין קורעין את הנייר מפני שהוא כמתקן כלי.

 

הלכה ז

זמורה שהיא קשורה בטפיח, ממלאין בה בשבת. ואם אינה קשורה אין ממלאין בה, גזירה שמא יקטום אותה ויתקעה אסור לחוף כלי כסף בגרתקון, מפני שהוא מלבנן כדרך שהאומנין עושין, ונמצא כמתקן כלי וגומר מלאכתו בשבת. אבל חופפין אותן בחול ובנתר, וכן כל הכלים חופפין אותן בכל דבר. ואסור להדיח קערות ואלפסין וכיוצא בהן, מפני שהוא כמתקן אלא אם כן הדיחן לאכול בהן סעודה אחרת באותה שבת. אבל כלי שתיה, כגון כוסות וקיתונות מותר להדיחן בכל עת שאין קבע לשתיה ואין מציעין את המטות בשבת כדי לישן עליהן למוצאי שבת אבל מציעין מלילי שבת לשבת.

 

[השגת הראב”ד]: ואסור להדיח וכו'

כתב הראב"ד ז"ל כל זה אינו אסור אלא מפני שהוא טורח לחול, עד כאן לשונו.

 

הלכה ח

אסור להטביל כלים טמאין בשבת, מפני שהוא כמתקן כלי, אבל אדם טמא מותר לטבול מפני שנראה כמיקר, ואין מזין עליו בשבת. המטביל כלים בשבת בשוגג ישתמש בהן, במזיד לא ישתמש בהן עד למוצ"ש, ומותר להטביל את המים הטמאים בשבת. כיצד יעשה?

נותנן בכלי שאינו מקבל טומאה, כגון כלי אבנים, ומטביל הכלי במקוה עד שיעלה מי המקוה עליהן ויטהרו.

 

הלכה ט

ואין מגביהין תרומות ומעשרות בשבת, מפני שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן.

 

[השגת הראב”ד]: אין מגביהין וכו'

אמר אברהם: ואפילו ליתן לכהן בו ביום.

 

הלכה י

מעבד מאבות מלאכות הוא והמרכך עור בשמן כדרך שהעבדנים עושים, הרי זה מעבד וחייב לפיכך לא יסוך אדם רגלו בשמן והוא בתוך המנעל או בתוך הסנדל החדשים, אבל סך הוא את רגלו שמן ולובש מנעלו או סנדלו אע"פ שהן חדשים. וסך כל גופו שמן ומתעגל על גבי קטבליא חדשה ואינו חושש. במה דברים אמורים?

כשהיה השמן מועט כדי שיצחצח העור בלבד, אבל אם היה בבשרו שמן הרבה כדי שירכך העור הרי זה אסור, מפני שהוא כמעבדו. והכל בחדשים, אבל בישנים מותר.

 

הלכה יא

הממרח רטיה בשבת חייב משום מוחק את העור, לפיכך אין סותמין נקב בשעוה וכיוצא בה, שמא ימרח ואפילו בשומן אין סותמין את הנקב, גזירה משום שעוה.

 

הלכה יב

כותב מאבות מלאכות לפיכך אסור לכחול בפוך וכיוצא בו בשבת, מפני שהוא ככותב ואסור ללוות ולהלוות גזירה שמא יכתוב. וכן אסור לקנות ולמכור ולשכור ולהשכיר גזירה שמא יכתוב. לא ישכור אדם פועלים בשבת ולא יאמר לחברו לשכור לו פועלין, אבל לשאול ולהשאיל – מותר. שואל אדם מחברו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלויני.

 

הלכה יג

אחד המוכר בפה או במסירה אסור [ואסור לשקול] בין במאזנים בין שלא במאזנים. וכשם שאסור לשקול כך אסור למנות ולמדוד, בין בכלי מדה בין ביד בין בחבל.

 

הלכה יד

אין דנין בשבת ולא חולצין ולא מיבמין ולא מקדשין גזירה שמא יכתוב ואין מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין מפני שהוא כמקח וממכר. ואין מגביהין תרומות ומעשרות שזה דומה למקדיש אותן פירות שהפריש.

ועוד: מפני שהוא כמתקן אותן בשבת. ואין מעשרין את הבהמה, גזירה שמא ירשום בסיקרא ומקדיש אדם פסחו בשבת וחגיגתו ביום טוב, שזו מצות היום היא. וכשם שאין מקדישין כך אין מקדשין מי חטאת.

 

הלכה טו

המגביה תרומות ומעשרות בשבת, או ביום טוב בשוגג יאכל ממה שהתקי,ן במזיד לא יאכל עד מוצאי שבת, ובין כך ובין כך תיקן את הפירות. וכן המקדיש או המעריך או המחרים בשבת, בין בשוגג בין במזיד מה שעשה עשוי, ואין צריך לומר ביום טוב. וכן המקנה לחברו בשבת קנה מעשרין את הדמאי בין השמשות אבל לא את הודאי.

 

הלכה טז

מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמאי או למעשר עני של ודאי לא יטלם בשבת, אע"פ שייחד מקומן מקודם השבת והרי הן ידועין ומונחין בצד הפירות, ואם היה כהן או עני למודים לאכול אצלו יבאו ויאכלו, ובלבד שיודיע לכהן שזו שאני מאכילך תרומת מעשר, ויודיע לעני שזו שאני מאכילך מעשר עני.

 

הלכה יז

אסור להפיס ולשחק בקוביא בשבת, מפני שהוא כמקח וממכר. ומפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על מנה גדולה כנגד מנה קטנה מפני שאין מקפידין.

 

הלכה יח

אסור לחשב חשבונות שהוא צריך להן בשבת בין שעבר בין שעתיד להיות, גזירה שמא יכתוב, לפיכך חשבונות שאין בהן צורך מותר לחשבן. כיצד?

כמה סאין תבואה היה לנו בשנה פלונית כמה דינרין הוציא בחתנות בנו וכיוצא באלו שהן בכלל שיחה בטילה שאין בהן צורך כלל המחשב אותן בשבת כמחשב בחול.

 

הלכה יט

אסור לקרות בשטרי הדיוטות בשבת, שלא יהא כדרך חול ויבא למחוק. מונה אדם פרפרותיו ואת אורחיו מפיו אבל לא מן הכתב כדי שלא יקרא בשטרי הדיוטות, לפיכך אם היו השמות חקוקין על הטבלה או על הכותל, מותר לקרותן, מפני שאינו מתחלף בשטר ואסור לקרות בכתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקני בשבת, אף לקרות בכתובים בשבת בשעת בית המדרש אסור, גזירה משום ביטול בית המדרש שלא יהיה כל אחד יושב בביתו וקורא וימנע מבית המדרש.

 

הלכה כ

נפלה דליקה בחצר בשבת אינו מציל כל מה שיש בחצר לחצר אחרת שבאותו המבוי, אף על פי שעירבו גזירה שמא יכבה הדליקה כדי שיציל, מפני שאדם בהול על ממונו. לפיכך גזרו שלא יציל אלא מזון שהוא צריך לו לאותו שבת, וכלים שצריך להשתמש בהן בשבת, ובגדים שיכול ללבוש שנמצא מתייאש מן הכל ואינו בא לידי כיבוי ואם לא עירבו אף מזונו וכליו אינו מציל.

 

הלכה כא

ומה הוא מציל למזונו?

אם נפלה דליקה בלילי שבת, מצילין מזון שלש סעודות, הראוי לאדם לאדם, והראוי לבהמה לבהמה, נפלה בשחרית מצילין מזון שתי סעודות, במנחה מצילין מזון סעודה אחת.

 

הלכה כב

במה דברים אמורים?

במציל בכלים הרבה, או שהיה ממלא כלי ומוציאו ומערה, וחוזר וממלא אותו שנית, הוא שאין מציל אלא מה שהוא צריך לו, אבל אם הוציא כלי אחד בהוצאה אחת, אע"פ שיש בו כמה סעודות מותר.

 

הלכה כג

כיצד מציל סל מלא ככרות אף על פי שיש בו כמה סעודות, ועגול של דבילה וחבית של יין. וכן אם פרש טליתו וקבץ בה כל מה שיכול להוציא והוציאה מלאה בבת אחת מותר.

 

הלכה כד

ואומר לאחרים: בואו והצילו לכם! וכל אחד ואחד מציל מזון שהוא צריך לו, או כלי אחד שמחזיק אפילו דבר גדול והרי הוא של מציל, ואם לא רצה המציל לקחתו ונתנו לבעליו, מותר לו ליטול ממנו אחר השבת שכר עמלו, ואין זה שכר שבת שהרי אין שם מלאכה ולא איסור, שלא הוציאו אלא במקום מעורב.

 

הלכה כה

הציל פת נקיה אינו חוזר ומציל פת שאינה נקיה, אבל אם הציל פת שאינה נקיה, חוזר ומציל פת נקיה. ומציל ביום הכפורים מה שהוא צריך לשבת, אם היה יום הכפורים בערב שבת, אבל אינו מציל בשבת ליום הכפורים, ואין צריך לומר ליום טוב, ולא משבת זו לשבת הבאה, ומה הוא מציל ללבוש לובש כל מה שהוא יכול ללבוש ועוטף כל מה שהוא יכול לעטוף ומוציא ואומר לאחרים: בואו והצילו לכם! וכל אחד ואחד לובש ומתעטף בכליו ומוציא והרי הוא שלו כמו המאכל, שהרי מן ההפקר הן זוכין.

 

הלכה כו

מותר להציל כל כתבי הקדש שיש בחצר לחצר אחרת שבאותו המבוי, ואע"פ שלא עירבו ובלבד שיהיה למבוי שלש מחיצות ולחי אחד. והוא: שיהיו כתובין אשורית ובלשון הקדש: אבל אם היו כתובין בכל לשון או בכתב אחר אין מצילין אותן אפילו היה שם עירוב. ובחול אסור לקרות בהם, אלא מניחן במקום התורף והן מתאבדין מאליהן.

 

הלכה כז

היו כתובין בסם ובסיקרא אף על פי שאינו כתב של קיימא, הואיל והן כתובין אשורית ובלשון קדש מצילין אותן. גליון של ספרים שלמעלה ושלמטה, ושבין פרשה לפרשה, ושבין דף לדף, ושבתחלת הספר ושבסוף הספר אין מצילין אותן. הברכות והקמיעין אף על פי שיש בהן אותיות של שם ומעניינות הרבה של תורה, אין מצילין אותן מפני הדליקה.

 

הלכה כח

 

ספר תורה שיש בו ללקט שמונים וחמש אותיות מתוך תיבות שלימות, ואפילו בכללן יגר שהדותא, וכן אם היתה בו פרשה שאין בה שמונים וחמש אותיות ויש בה הזכרות, כגון ויהי בנסוע הארון מצילין אותו מפני הדליקה, ומצילין תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין, אף על פי שיש בתוכן מעות.