הלכות שבת פרק כז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שבת פרק כז

הלכות שבת פרק כז

הלכה א

היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת לוקה, שנאמר: אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. מקום זה הוא תחום העיר ולא נתנה תורה שיעור לתחום זה, אבל חכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ לשנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל. וכך אמר להם משה רבינו: לא תצאו חוץ למחנה, ומדברי סופרים שלא יצא אדם חוץ לעיר אלא עד אלפים אמה, אבל חוץ לאלפים אמה אסור, שאלפים אמה הוא מגרש העיר.

 

הלכה ב

נמצאת למד שמותר לאדם בשבת להלך את כל העיר כולה אפילו היתה כנינוה, בין שהיתה מוקפת חומה בין שלא היתה מוקפת חומה. וכן מותר לו להלך חוץ לעיר אלפים אמה לכל רוח מרובעות כטבלא מרובעת, כדי שיהיה נשכר את הזויות, ואם יצא חוץ לאלפים אמה מכין אותו מכת מרדות עד שנים עשר מיל, אבל אם יצא והרחיק מן העיר יתר על שנים עשר מיל, אפילו אמה אחת לוקה מן התורה.

 

הלכה ג

המהלך חוץ לתחום למעלה מעשרה טפחים, כגון שקפץ על גבי עמודים שגבוהין עשרה ואין בכל אחד מהן ארבעה על ארבעה טפחים, הרי זה ספק אם יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה, אבל אם הלך על מקום שיש בו ארבעה על ארבעה הרי זה כמהלך על הארץ, ויש איסור תחומין שם.

 

הלכה ד

מי ששבת בדיר שבמדבר או בסהר או במערה וכיוצא בהן מרשות היחיד, מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח בריבוע. וכן השובת בבקעה אפילו היה ישן בשעה שנכנס השבת שלא קנה שביתה, יש לו להלך ממקומו אלפים אמה לכל רוח בריבוע. היה מהלך בבקעה ואינו יודע תחום שבת, מהלך אלפים פסיעות בינוניות, וזה הוא תחום שבת.

 

הלכה ה

המהלך אלפים אמה שיש לו להלך ושלמה מדתו בתוך דיר או סהר או מערה או בתוך המדינה, אינו מהלך אלא עד סוף מדתו, ואין אומרין הואיל וכלתה מדתו בתוך רשות היחיד מהלך את כולה. במה דברים אמורים?

בשכלתה מדתו במקצת העיר או במקצת המערה, אבל אם היתה אותה רשות היחיד מובעלת בתוך אלפים אמה שלו, תחשב לו כל אותה הרשות כארבע אמות ומשלימין לו את השאר.

 

הלכה ו

כיצד?

הרי שהיה אלף אמה ממקום שביתתו, אם מחוץ לעיר עד מדינה או מערה שיש בארכה אלף אמה או פחות מאלף, מהלך את כל המדינה או המערה שפגע בה, ומהלך חוצה לה אלף אמה פחות ארבע אמות.

 

הלכה ז

אבל אם היה במדינה או במערה שפגע בה בתוך מדתו אלף אמה ואמה, אינו מהלך בה אלא אלף אמה בלבד, שהוא תשלום אלפים אמה שיש לו.

 

הלכה ח

מי שכלתה מדתו בחצי העיר, אף על פי שאינו מהלך אלא עד סוף מדתו מותר לטלטל בכל העיר על ידי זריקה. וכן מי ששבת בבקעה והקיפוהו נכרים מחיצה בשבת אינו מהלך בה אלא אלפים אמה לכל רוח, אף על פי שהוא בתוך המחיצה, ומותר לו לטלטל בכל המחיצה על ידי זריקה אם הקיפוה לשם דירה.

 

הלכה ט

מי שהיה בא בדרך ליכנס למדינה, בין שהיה בא בים בין שהיה בא בחרבה, אם נכנס בתוך אלפים אמה קרוב לעיר קודם שיכנס השבת, אף על פי שלא הגיע למדינה אלא בשבת, הרי זה יכנס ויהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח.

 

הלכה י

היה בא למדינה וישן בדרך ולא נעור אלא בשבת, וכשנעור מצא עצמו בתוך התחום, הרי זה יכנס לה ויהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח, מפני שדעתו היתה להלך למדינה זו, ולפיכך קנה שביתה עם בני המדינה כמותן, שהרי נכנס עמהן בתחום.

 

[השגת הראב”ד]: היה בא למדינה וכו'

כתב הראב"ד ז"ל או שישב ולא ידע שהוא סמוך לעיר

 

[השגת הראב”ד]: שהרי נכנס וכו'

כתב הראב"ד ז"ל חסר מכאן מי שישב לו בדרך ולא ידע עד שחשכה יש לו אלפים אמה לכל רוח וכן חפצי הפקר קונין כר"י בן נורי ויש להם אלפים אמה לכל רוח, ע"כ.

 

הלכה יא

מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס, שהד' אמות שיש לו לאדם תחלתן ממקום שהוא עומד בו, לפיכך כיון שיצא חוץ מתחומו אמה או יתר, ישב במקומו ואין לו להלך אלא בתוך ארבע אמות מעמידת רגליו ולחוץ. וכן מי שהחשיך חוץ לתחום המדינה אפילו אמה אחת, הרי זה לא יכנס לה, אלא מהלך ממקום שנכנס עליו השבת והוא עומד בו אלפים אמה בלבד, ואם כלתה מדתו במקצת העיר, מהלך עד סוף מדתו כמו שאמרנו. היתה רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום הרי זה יכנס.

 

[השגת הראב”ד]: מי שיצא חוץ וכו'

כתב הראב"ד ז"ל זה המחבר בכל מה שכתב לא הועיל כלום מכדי קי"ל הבלעת תחומין מילתא היא בין שיצא לדבר מצוה בין שיצא מאונס כדאמרי נהרדעי אי פקח הוא עייל לתחומא וכיון דעל על מעתה מי שיצא חוץ לתחום אמה או מי שהחשיך לו חוץ לתחום אמה שהוא אנוס בריחוק אמה אמאי לא יכנס הרי יש לו לילך ד"א אמות לאיזה צד שירצה ונאמר כיון דעל על הילכך לא משכחת לה אלא אליבא דר' יהודה וכשבירר לו לצד החיצון.

 

[השגת הראב”ד]: היתה רגלו אחת וכו'

כתב הראב"ד ז"ל איכא מ"ד כיון דקם ליה כיחידאי ה"ז לא יכנס, עד כאן לשונו.

 

הלכה יב

מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעתו, כגון: שהוציאוהו נכרים או רוח רעה, או ששגג ויצא אין לו אלא ארבע אמות. חזר לדעת, אין לו אלא ארבע אמות, החזירוהו כאילו לא יצא, ואם נתנוהו ברשות היחיד, כגון שנתנוהו נכרים בדיר וסהר ומערה או בעיר אחרת, יש לו להלך את כולה. וכן אם יצא לאחד מאלו בשגגה, ונזכר והוא בתוכן, מהלך את כולה.

 

הלכה יג

יצא חוץ לתחום לדעת, אף על פי שחזר שלא לדעת, כגון: שהחזירוהו נכרים, או רוח רעה, אין לו אלא ארבע אמות. וכן אם יצא חוץ לתחום לדעת, אף על פי שהוא בתוך רשות היחיד, כגון דיר וסהר, אין לו אלא ארבע אמות. המפרש בים הגדול, אע"פ שהוא חוץ לתחום ששבת בו, מהלך את כל הספינה כולה ומטלטל בכולה.

 

הלכה יד

מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת והוקף במחיצה בשבת, יש לו להלך כל אותה המחיצה, והוא: שלא תהיה יתר על אלפים אמה. ואם היה תחום שיצא ממנו מובלע מקצתו בתוך המחיצה שנעשית שלא לדעתו, הואיל ויש לו להלך את כל המחיצה, הרי זה נכנס לתחומו, וכיון שיכנס הרי הוא כאילו לא יצא.

 

[השגת הראב”ד]: מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעתו וכו'

כתב הראב"ד ז"ל איך הוא מערבב הענינים ומבלבל אותם ואינן דומין זה לזה כי מי שיצא שלא לדעת ועשו לו מחיצה בשבת או שהותר בבני אדם שלא לדעתם או נכרים עשו לו הרי הוא חוזר לתחומו אפילו כמה מפני ששבת בה בין השמשות אבל אם שבת בבקעה שהיא שלשה אלפים אמה והקיפוה נכרים בכולה אינו מהלך בה אלא אלפים אמה לפי שלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום, עד כאן לשונו.

 

הלכה טו

כל מי שאין לו לזוז ממקומו אלא בתוך ארבע אמות, אם נצרך לנקביו, הרי זה יוצא ומרחיק ונפנה וחוזר למקומו. ואם נכנס למקצת תחום שיצא ממנו בעת שיתרחק להפנות, הואיל ונכנס יכנס וכאילו לא יצא, והוא: שלא יצא בתחלה לדעת, אבל אם יצא לדעת, אף על פי שנכנס, אין לו אלא ארבע אמות.

 

[השגת הראב”ד]: ואם נכנס וכו'

כתב הראב"ד ז"ל וכן כל מי שיצא באונס וד"א שלו מובלעות יכנס כדאמרי נהרדעי, עד כאן לשונו.

 

הלכה טז

כל מי שיצא ברשות בית דין, כגון: העדים שבאו להעיד על ראיית הלבנה וכיוצא בהן ממי שמותר לו לצאת לדבר מצוה, יש לו אלפים אמה לכל רוח באותו מקום שהגיע לו. ואם הגיע למדינה, הרי הוא כאנשי העיר ויש לו אלפים אמה לכל רוח חוץ למדינה.

 

הלכה יז

היה יוצא ברשות ואמרו לו, והוא הולך בדרך, כבר נעשית המצוה שיצאת לעשות, יש לו ממקומו אלפים אמה לכל רוח, ואם היה מקצת תחום שיצא ממנו ברשות, מובלע בתוך אלפים אמה שיש לו ממקומו, הרי זה חוזר למקומו וכאילו לא יצא. וכל היוצאין להציל נפשות ישראל מיד עובדי כוכבים, או מן הנהר, או מן המפולת, יש להם אלפים אמה לכל רוח ממקום שהצילו בו. ואם היתה יד הגויים תקיפה והיו מפחדים לשבות במקום שהצילו בו, הרי אלו חוזרין בשבת למקומן ובכלי זינן.

 

[השגת הראב”ד]: ואם נכנס וכו'

 

כתב הראב"ד ז"ל וכן כל מי שיצא באונס וד"א שלו מובלעות יכנס כדאמרי נהרדעי, עד כאן לשונו.