הלכות שביתת יום טוב פרק ה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הלכות שביתת יום טוב פרק ה

הלכות שביתת יום טוב פרק ה

הלכה א

אף על פי שהותרה הוצאה ביום טוב אפילו שלא לצורך, לא ישא משאות גדולות כדרך שהוא עושה בחול, אלא צריך לשנות, ואם אי אפשר לשנות – מותר. כיצד?

המביא כדי יין ממקום למקום, לא יביאם בסל ובקופה, אבל מביא הוא על כתיפו או לפניו. המוליך את התבן, לא יפשיל את הקופה לאחוריו, אבל מוליכה בידו.

 

הלכה ב

וכן משאות שדרכן לישא אותן במוט, ישא אותן על גבו מאחריו, ושדרכן לישא אותן מאחוריו, ישא אותן על כתפו. ושדרכן להנשא על הכתף, ישא אותן בידו לפניו או יפרוש עליהן בגד, וכן כל כיוצא בזה משינוי המשא. ואם אי אפשר לשנות, נושא ומביא כדרכו. במה דברים אמורים?

בנושא על האדם, אבל על גבי בהמה לא יביא כלל, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול.

 

הלכה ג

אין מנהיגין את הבהמה במקל, ואין הסומא יוצא במקלו, ולא הרועה בתרמילו. ואין יוצאין בכסא אחד האיש ואחד האשה, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. ואיש שהיו רבים צריכין לו, יוצאין בכסא אחריו ומוציאין אותו על הכתף אפילו באפריון.

 

הלכה ד

אין מוליכין את הסולם של שובך משובך לשובך ברשות הרבים, שמא יאמרו: לתקן גגו הוא מוליכו, אבל ברשות היחיד מוליכו. אע"פ שכל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור, כאן התירו מפני שמחת יום טוב.

 

[השגת הראב”ד]: אין מוליכין את הסולם וכו'

כתב הראב"ד ז"ל הוא אמר דבר זה אבל הגמרא לא אמרה כן ולא חלקה בדבר זה אלא העמידה כתנאי ורב חנן בר אמי כתנא קמא דמפליג בין רשות הרבים לרשות היחיד ורב דאמר כרבי אליעזר ור"ש דלא מפליג וב"ה דשרו בתרוייהו שרו, עד כאן לשונו.

 

הלכה ה

מי שהיו לו פירות על גגו וצרך לפנותם למקום אחר, לא יושיטם מגג לגג, ואפילו בגגין השוין, ולא ישלשלם בחבל מן החלונות ולא יורידם בסולמות, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, אבל משילן אפילו דרך ארובה ממקום למקום באותו הגג. שחט בהמה בשדה, לא יביאנה במוט לעיר או במוטה, אלא מביאה אברים אברים.

 

הלכה ו

כל שנאותין בו אפילו בחול, אע"פ שאין נאותין בו ביום טוב, כגון תפילין מותר לשלחן לחברו ביום טוב, ואין צריך לומר דבר שנאותין בו ביום טוב, כגון יינות, שמנים וסלתות שמותר לשלחם. וכל דבר שאין נאותין בו בחול עד שיעשה בו מעשה שאסור לעשותו ביום טוב אין משלחין אותו ביום טוב.

 

הלכה ז

כיצד?

אין משלחין ביום טוב תבואה לפי שאין נאותין בה בחול אלא אם כן טחן, ואסור לטחון ביום טוב, אבל משלחין קטניות מפני שמבשלן ביום טוב או קולה אותן ואוכלן. ומשלחין בהמה, חיה ועופות אפילו חיים, מפני שמותר לשחוט ביום טוב. וכן כל כיוצא בזה.

 

הלכה ח

כל דבר שמותר לשלחו ביום טוב, כשישלחנו לחברו תשורה לא ישלחנו בשורה, ואין שורה פחותה משלשה בני אדם. כיצד?

הרי ששלח לחברו בהמות, או יינות ביד שלשה בני אדם כאחד, זה אחר זה וכולן הולכין בשורה אחת הרי זה אסור, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. שלח שלשה מינין ביד שלשה בני אדם כאחד הרי זה מותר.

 

הלכה ט

המערב עירובי תחומין ליום טוב הרי בהמתו וכליו ופירותיו כמוהו, ואין מוליכין אותן אלא בתוך אלפים אמה לכל רוח ממקום עירובו.

 

הלכה י

חפצי הפקר הרי הן כרגלי מי שזכה בהן וחפצי הגויים קונין שביתה במקומן ויש להן אלפים אמה לכל רוח ממקומן, גזירה: בעלים גויים משום בעלים ישראל. פירות שיצאו חוץ לתחומן וחזרו אפילו במזיד, לא הפסידו את מקומן, מפני שהן כאדם שיצא באונס וחזר באונס.

 

[השגת הראב”ד]: חפצי הפקר וכו'

כתב הראב"ד ז"ל טעה במשנתנו ושל עולי בבל כרגלי הממלא וכבר נפקא לן מהלכתא דבמסכת עירובין אוקימנא כרבנן דפליגי על רבי יוחנן בן נורי דחפצי הפקר קונים שביתה ויש להם אלפים אמה לכל רוח בין השמשות ומזה הטעם לא הביא הרב ז"ל בהלגויו מחלוקת דרב נחמן ורב ששת שחלקו במילא ונתן לחברו דלאו אליבא דהלכתא פליגי בבור של עולי בבל אבל יש לנו עליו טענה שהרי מחלוקתם עומדת במעינות הנובעים, עד כאן לשונו.

 

הלכה יא

המוסר בהמתו לבנו הרי היא כרגלי האב. מסרה לרועה ואפילו נתנה לו ביום טוב, הרי היא כרגלי הרועה. מסרה לשני רועים הרי היא כרגלי בעליה, מפני שלא קנה אחד מהן.

 

הלכה יב

מי שזימן אצלו אורחים ביום טוב לא יוליכו בידם מנות למקום שאין בעל הסעודה יכול לילך בו, שכל הסעודה כרגלי בעל הסעודה לא כרגלי האורחין, אלא אם כן זכה להן אחר במנות אלו מערב יום טוב.

 

הלכה יג

וכן מי שהיו פירותיו מופקדין בעיר אחרת, ועירבו בני אותה העיר לבא אצלו לא יביאו לו מפירותיו, שפירותיו כמוהו, אף על פי שהן ביד אלו שעירבו. במה דברים אמורים?

בשייחד להן קרן זוית, אבל אם לא ייחד להן, הרי הן כרגלי זה שהן מופקדין אצלו.

 

הלכה יד

בור של יחיד כרגלי בעליו, ושל אותה העיר, כרגלי אנשי אותה העיר, ושל עולי בבל שהן מסורין לכל, כרגלי הממלא מהם: שכל מי שמילא מהן מוליכן למקום שהוא מהלך. נהרות המושכין ומעיינות הנובעין, כרגלי כל אדם, ואם היו באין מחוץ לתחום לתוך התחום, ממלאין מהן בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב.

 

[השגת הראב”ד]: בור של יחיד וכו'

כתב הראב"ד ז"ל זה שבוש כמו שכתבתי למעלה, עד כאן לשונו.

 

הלכה טו

שור של רועה, כרגלי אנשי אותה העיר, ושור של פטם, כרגלי מי שלקחו לשחטו ביום טוב, מפני שדעת בעליו למכרו לאנשים אחרים חוץ מאנשי אותה העיר, מפני שהוא מפוטם והכל שומעין שמעו ובאין לקנותו. וכן אם שחטו בעליו ביום טוב ומכר בשרו, כל אחד ואחד מן הלוקחים מוליך מנתו למקום שהוא הולך, מפני שדעת בעליו מערב יום טוב כך הוא: שיקחו ממנו אנשי עיירות אחרות, ונמצא שור זה כבור של עולי בבל שהוא מסור לכל.

 

[השגת הראב”ד]: שור של רועה וכו'

כתב הראב"ד ז"ל זה שבוש אלא מפני שהוא זוכה לכל אחד ואחד בחלקו מעיו"ט ואע"פ שאין לו לשואל ברירה ה"מ בדבר של שותפין שהם מקפידים בחלוקתם אבל הפטם זה שמוכר אותו אין עליו זאת ההקפדה כדי שיבא כל אדם ויקנה ויוליך לרגלו, עד כאן לשונו.

 

הלכה טז

הגחלת כרגלי בעליה לא כרגלי שואלה, והשלהבת כרגלי מי שהיא בידו. לפיכך המדליק נר או עץ מחברו מוליכו לכל מקום שהוא הולך.

 

הלכה יז

השואל כלי מחברו מערב יום טוב, אף על פי שלא נתנו לו אלא ביום טוב, הרי הוא כרגלי השואל. שאלו ממנו ביום טוב, אף על פי שדרכו תמיד לשאול ממנו כלי זה בכל יום טוב, הרי הוא כרגלי המשאיל.

 

הלכה יח

שנים ששאלו חלוק אחד, האחד שאלו ממנו שיתנו לו שחרית, והשני שאלו ממנו שיתנו לו ערבית, הרי כלי זה כרגלי שני השואלים ואינם מוליכים אותו אלא במקום ששניהם יכולין להלך בו.

 

הלכה יט

כיצד? הרי שעירב הראשון ברחוק אלף אמה ממקום החלוק למזרח ועירב השני ברחוק חמש מאות אמה ממקום החלוק למערב, כשלוקח הראשון החלוק, אינו מוליכו למזרח אלא עד אלף וחמש מאות אמה ממקום החלוק, שהוא סוף התחום שיכול זה שעירב במערב להלך בו. וכשיקח השני כלי זה, אינו מוליכו במערב אלא עד אלף אמה ממקום הכלי, שהוא סוף התחום שיכול זה שעירב במזרח להלך בו. לפיכך אם עירב זה ברחוק אלפים אמה מן החלוק למזרח וזה ברחוק אלפים אמה למערב, הרי אלו לא יזיזוהו ממקומו.

 

הלכה כ

 

וכן האשה ששאלה מחברתה מים או מלח ולשה בהן עיסתה, או בשלה בהן תבשיל, הרי העיסה או התבשיל כרגלי שתיהן, וכן שנים שלקחו בהמה בשותפות ושחטוה ביום טוב, אע"פ שלקח כל אחד מנתו הרי כל הבשר כרגלי שניהן. אבל אם לקחו חבית בשותפות וחלקו אותה ביום טוב, הרי חלקו של כל אחד כרגליו. הואיל ותחומין מדברי סופרים, יש ברירה בהן ונחשוב, כאילו חלק שהגיע לזה היה ברור לו ומובדל בחבית מערב יום טוב וכאילו לא היה מעורב. ואין אתה יכול לומר כן בבהמה: שחלק זה שהגיעו, אפילו נחשוב אותו שהיה מובדל בבהמה מערב יום טוב, וכאילו היה ברור הרי ינק מחלקו של חברו כשהיתה הבהמה קיימת שכל איבריה יונקין זה מזה ונמצא כל אבר ואבר מעורב מחלקו וחלק חברו, לפיכך הן כרגלי שניהן.