שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
מדרש רבה לחומש שמות - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי זהבה גרליץ (52 פרקים)
דפי עבודה, שאלות ודפי פרשת שבוע (בפורמט word)
שמות - ספר הגאולה / הרב יששכר יעקובסון
על מצרים במקורות ישראל:
הרקע לעבדות ישראל במצרים / ד"ר פנחס ארצי
הדיג במצרים הקדומה / מ. נון
מצרים במקרא / אשר וייזר
עבדות ישראל במצרים / ד"ר שמואל אברמסקי
ארץ גושן / אב. נ.פולק
פרעה מלך מצרים / ד"ר חיים גבריהו
צבא הפרעונים / שרגא גפני
עליתה הצבאית של מצרים בימי הממלכה החדשה / פרופ' שמואל ייבין
האדריכלות המצרית העתיקה / א. ארליק
מקדש חוניו / אפרים צורף
דרכי לשמות / יערה חלמיש - מרכזת צוות
דגל מחנה אפרים לספר שמות (פורמט pdf)

מאמרים לפי סדר הפרקים
הקדמת רמב"ן לספר שמות
שמות א: גזרות פרעה / הרב אלחנן סמט
שמות א: הריבוי המופלג של בני ישראל במצרים / מאיר גרובר
שמות א: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 7 (קבוצת מאמרים)
שמות א: רשימות היחס במקרא / אלחנן סמט
שמות א-ד: מדרש תנחומא - פרשת שמות
ב ב: פגישות ליד הבאר / חיים גלעד
שמות ב: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 8 (קבוצת מאמרים)
שמות ב-ד: נסיון העקידה מול סיפור הסנה - נקודות דמיון / חיים רזואני-פור
שמות ב-ו: אדם ההווה ואיש ההיסטוריה - עיון חדש ביציאת מצרים / אברהם וסרמן
שמות ג: ''וזה לך האות כי אנכי שלחתיך'' (שמות ג', יב) / תמר ורדיגר
שמות ג: פענוח נס הסנה הבוער ואיננו אוכל (שמות ג', ב) / ד"ר משה בלס
שמות ה, טז: מכת הערוב (מעשר המכות) / אלקנה ביליק
שמות ו: נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו / הרב אלחנן סמט
שמות ו, ג: ושמי ה' לא נודעתי להם / הרב כרמיאל כהן
שמות ו-ט: מדרש תנחומא - פרשת וארא
שמות ח, כד; שמות יב, יב: תועבות מצרים / ד"ר חיים מ. גבריהו
שמות י, יב-יג: מדרש תנחומא - פרשת בשלח
שמות יא: פרשת בא - שאילת הכלים בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת / אלחנן סמט
שמות יב: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 9 (קבוצת מאמרים)
שמות יב-יג: כנגד ארבעה בנים דיברה תורה / משה ארנד
שמות יג: יציאת מצרים לאור ההיסטוריה / יהודה אליצור
שמות יג-יז: מדרש תנחומא - פרשת בשלח
שמות יד: סיפור בקיעת הים - המטרות המוצהרות והמטרה הנסתרת / הרב אלחנן סמט
שמות יד: קריעת ים סוף: שתי מפות / אריה כרמל
שמות טו: שירת הים ושירת דבורה - השוואה ספרותית שירית / חיים הבלין
שמות טז: נס השלו במדבר / יוסף ברסלבסקי
שמות טז: פרשת ה"מן" / עמירם דומוביץ
שמות טז ,יט: ברקי הנבואה / נריה גוטל
שמות יז, יד: פרשת עמלק - מבנֶהָ ומשמעותו / אלחנן סמט
שמות יז: האם אבד זכרו של עמלק / שראל דגני
שמות יז, ח-טז: פרשת בשלח - המלחמה בעמלק / אלחנן סמט
שמות יח-כ: מדרש תנחומא - פרשת יתרו
שמות יט: מעמד הר סיני - לקט מקורות
שמות יט: הר סיני, הר חורב, הצמח סוף וים סוף / ד"ר אפרים וחנה הראובני
שמות כ: מדרשי אגדה על מתן תורה - עיון משווה / דוד סרי
שמות כ: ארבעה פרקים מקבילים במקרא / הרב מרדכי יהודה ליב זק"ש
שמות כ: כבד את אביך / ויקטור פרנקל
שמות כ: מעמד הר-סיני במשנתו של - ר' נסים בן ראובן גירונדי / ש' קליין
שמות כ: יג מדות שבמזמור קג בתהילים / ישעיה נבנצל
שמות כ: עשרת הדברות - ביאור פילוסופי / רבי יוסף אלבו
שמות כ, יג: פרשת יתרו - "לא תחמד" - הדיבר העשירי וטעמו / אלחנן סמט
שמות כ: החילופים שבין דברות ראשונות לאחרונות / אליעזר דניאל יסלזון
שמות כ: עשרת הדברות וחלוקתן / ש. הכהן ויינגרטן (pdf)
שמות כ: עוד על עשרת הדברות וחלוקתן / יהודה ת' רדאי (pdf)
שמות כא: "מידה כנגד מידה " -עיון בסוגיות מכה אדם ונוקב שם ה' / צחי הרשקוביץ
שמות כא: פרשיות עבד עברי בתורה על פי פרשנות חז"ל / הרב אלחנן סמט
שמות כא: דיני נזיקין - "מגילת זכויות האדם" / הרב אלחנן סמט
שמות כא: דרכי שחרורם של עבדים עבריים / ישראל תא-שמע
שמות כא: חצי נזק - דין בבעלים או דין בשור? / דוד סבתו
שמות כא, ב-ו: לימוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים / הרב מרדכי ברויאר
שמות כא: פרשת משפטים - עבדות / אלחנן סמט
שמות כא-כג: מדרש תנחומא - פרשת משפטים
שמות כב, ז, י: "אם לא שלח ידו במלאכת רעהו" / ירחמיאל ברגמן
שמות כב, א: הבא במחתרת - ייחסו של המדרש לפשט / דוד הנשקה
שמות כג: סמכות חכמים - לקט מקורות
שמות כג: "הנה אנכי שלח מלאך לפניך" - מהות המלאך / תומר דנציגר
שמות כג, ב: "ולא תענה על רב לנטות..." / יוסף פרוינד (pdf)
שמות לב: חטא העגל בהארתו של ר' יהודה הלוי / שלמה ויסבליט (pdf)
שמות כה: הכרובים על הכפורת / מאיר בן אורי (pdf)
שמות כה-כז: מדרש תנחומא - פרשת תרומה
שמות כה-כח: הסימבוליקה של מעשה המשכן בפירושו של ראב"ע למקרא / שאול רגב
שמות כה-כח: המשכן והכהנים - ציורים להבנת הפרשיות
שמות כז: העמודים של חצר המשכן / מאיר בן אורי (pdf)
שמות כז, כט-ל: מדרש תנחומא - פרשת תצוה
שמות כז: פרשת תרומה - מזבח העולה ומעמדו, ושאלת המבנה של פרשת תרומה / אלחנן סמט
שמות כח, טז: אדריכלות מהר סיני / יאיר בן אורי
שמות כח, טז: רבוע היה כפול / מאיר בן אורי (pdf)
שמות כט: שתי מגמות בחנוכת המשכן והשתקפותן בתורת הקרבנות / אברהם שמעא
שמות ל: פיטום הקטורת / הרב דוד פייסט
שמות ל: מפקד בני ישראל והסכנה שבו / משה מ .בן-דב
שמות ל: עיונים בפרשת הקטורת וסממניה / נחמיה פיונטק
שמות ל-לד: מדרש תנחומא - פרשת כי תשא
שמות לב: חטא העגל בהארתו של ר' יהודה הלוי / שלמה ויסבליט (pdf)
שמות לב: עבודת העגלים בישראל / אברהם בטש
שמות לב: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 10 (קבוצת מאמרים)
שמות לב-לד: דרכי תשובה: דוד המלך בעקבות משה רבנו / אירית לוין
שמות לב, כב: "אתה ידעת את העם כי ברע הוא" / דוד בן רפאל חיים הכהן
שמות לב, כב: "כי ברע הוא" - תגובה למאמרו של דוד הכהן / אברהם אהוביה
שמות לב: הפטרת פרשת 'כי תשא' / אלחנן סמט
שמות לג-לד: יג מדות שבמזמור קג בתהילים / ישעיה נבנצל
שמות לה, לז: מדרש תנחומא - פרשת ויקהל
שמות לו-לט: המשכן והכהנים - ציורים להבנת הפרשיות
שמות לח: וכי אפשר שבשני המפקדים היו ישראל שווים? / הרב אלחנן סמט
שמות לח-מ: מדרש תנחומא - פרשת פקודי
שמות מ: שתי מגמות בחנוכת המשכן והשתקפותן בתורת הקרבנות / אברהם שמעא