עיון בתפילות שונות

ספרי עיון
שלמה אנגל / עבודה שלב זו תפילה (כ- 80 פרקים נבחרים מתוך הספר)

מאמרים
הרב ד"ר יוסף אונא / סדר סליחה לתענית פולדא
יהודה איזנברג / להוראת ברכת אבות
יהודה איזנברג / מבנה תפילת ראש השנה
י. ד. אייזנשטיין / על תפילת שמונה עשרה
אליעזר אלינר / על תפילת שמונה עשרה
אליעזר אלינר / הברכות האמצעיות של תפילות שבת
שלמה אשכנזי / מנהגי "כל נדרי"
יהודית תידור באומל / "אנקת אסיר": התפילה באירופה הכבושה תחת השלטון הנאצי
הרב מרדכי ברויאר / אמירת "נשמת כל חי" בשבת ויום טוב
הרב יהודה ברנדס/ תפילה כהגות
"חיים משה יצחק גבריהו / ברכת המינים" (המאבק עם המינים לאור מסכת ברכות)
הרב זאב גוטהולד / שאלת מטר בארץ ובגולה
הרב חנוך גולדברג / חובת נשים לברך ברכת הגומל
ד"ר בני גזונטהייט / "ידיד נפש" - מחברו, מקורותיו ומשמעות הפיוט
מ.ש .גשורי / על ניגון "אקדמות"
ד"ר יוסף היינימן / תפילות השבת
א' הילביץ / אמירת פסוקי "מה טובו" לפני התפילה
ע. הילדסהיימר / הפסוקים הנכפלים באמירת הלל ומנהגי נענועי הלולב בזמן אמירתם
הרב גרשום הרפנס / "תשליך"
הרב גרשום הרפנס / כל נדרי
הרב גרשום הרפנס / אקדמות
שמואל הכהן / "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו..."
שמואל הכהן וינגרטן / אור חדש על ציון תאיר
ליאור זיו / שני מרכיבים בתפילה עיון בדברי הגרי"ד סולובייצ'יק
פרופ' אפרים חזן / ידיד נפש - לרבי אליעזר אזיכרי
משה חלמיש / מאימתי קורין את "כגונא" בערבית
הרב ד"ר דוד מישלוב / עיונים בברכת "בונה ירושלים"
רבי נחמן מברסלב / תפילות על ארץ ישראל
הרב חיים נבון / נוסח התפילה במציאות משתנה
חיים סיימונס / תאריך התחלת שאלת גשמים בחוץ לארץ
שמחה עמנואל / על אמירת פיוט 'מכניסי רחמים'
חיה פישרמן / ברכת הבנים
ד"ר קנט מ' פרגר / ברכה לכל זמן - משהו על המשמעות הרפואית של ברכת "אשר יצר"
הרב צבי יהודה / ערכים במזמורי ה"הלל"
הרב ד"ר אלכסנדר קרליבך / ברכת המינים
יעקב רוטשילד / תפילות שבע של יום השבת
יעקב רוטשילד / לסדר ההושענות בסוכות - "אני והו הושיעה נא!"
ד"ר יעקב רוטשילד / עיונים בתפילות ראש חודש
הרב דב שחור / עיונים בתפילת "עלינו לשבח"
ד"ר אברהם שטינברג / תפילות ושבועות של חולים ורופאים
אברהם שלם / הלל ביום העצמאות
ישראל תא שמע / עצירת גשמים בהלכה