תיעיבש קבא
ןיד תיב רצוא
אנליא ימקוא
ןיחיפס ירוסיא
תוריפ תליכא
תיעיבש

אנונרא
תורשעמ רועיב
תיעיבש רועיב
הריצב
םימ ילודיג
(סקינופורדיה)

תיעיבש ימד
הריכמ רתיה
רקפה
להקה
הרימז
העירז
שירח
עשוהי
לבוי
אוצי
קרי
םנחת אל
ויתורטש רסומ
ןיד תיבל

עקרקה תריכמ
תורוסאה תוכאלמ
ןנברדמ

תורוסאה תוכאלמ
הרותהמ

ירכנ
תיעיבש ירחוס
ןיחיפס
לבב ילוע
םירצמ ילוע
ארזע
ץיצע
לובזורפ
םיחרפ
הנושאר השודק
הינש השודק
תיעיבש תשודק
הריצק
םיפסכ תטימש
תורשעמו תומורת