עדימ ירגאמ
טרופפר יאתבש/ע"בשותו ארמג ירומל שקותמ רגאמ
יבהז השמ/הארוהב םשומישו םיבשחוממ עדימ ירגאמ
גרבנזיא הדוהי/תודהי דומילב עדימ ירגאמ
גרבנזיא הדוהי/קובקבל דשה תא ריזחהל - ךוניחב םיבשחמ
ףלוו הידידי/עדימ ירגאמב שומיש ךות דומיל - ושורפו יוטיב - חספה תרחממ
לובמ
טרופפר קחצי/הנשויל הרותב לובמה רופיס תרטע תא ריזחהל ןמזה עיגה :ט-ו תישארב
םינחבמ
םינחבמ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
ד"ממ ע"בשותב תורגב תוניחב ךותמ תולאש רחבמ
130919 ןולאש ,ל"חי 2 ,ו"משת ץיק ,ד"ממ לארשי תבשחמב תורגב
1119 ןולאש ,ז"נשת ץיק ,תיסיסב דומיל תדיחי ,ד"ממ תורפסב תורגב ןחבמ
1119 ןולאש ,ח"נשת ץיק ,תיסיסב דומיל תדיחי ,ד"ממ תורפסב תורגב
111409 ןולאש ,ח"נשת ץיק ,ל"חי 5-ל םימילשמל ,ד"ממ תורפסב תורגב
2119 ,ח"נשת ץיק ,ל"חי 2-ל המילשמ הדיחי ,ד"ממ תורפסב תורגב
תורגב ןחבמ - החפשמו תושיא
ח"נשת-א"משת םינשב דומלתב םייצראה םינחבמב ולאשנש תולאש
א"משת דומלתב יצרא ןחבמ
(םינחבמ 2) ב"משת דומלתב יצרא ןחבמ
(םינחבמ 2) ג"משת דומלתב יצרא ןחבמ
(םינחבמ 2) ד"משת דומלתב יצרא ןחבמ
ה"משת דומלתב יצרא ןחבמ
ו"משת דומלתב יצרא ןחבמ
ז"משת דומלתב יצרא ןחבמ
(םינחבמ 2) ח"משת דומלתב יצרא ןחבמ
ט"משת דומלתב יצרא ןחבמ
ן"שת דומלתב יצרא ןחבמ
א"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ב"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ג"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ד"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ה"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ו"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ז"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ח"נשת דומלתב יצרא ןחבמ
ח"נשת-ד"נשת םינידב םייצראה םינחבמה ינולאש
.ד"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ה"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ו"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ו"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
.ח"נשת םינידב יצראה ןחבמה ןולאש
תוכרבו הליפת - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םידעומו תבש - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
שדוח שאר - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םירופו הכונח - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
תומוצו תינעת ימי - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ןינהנה תוכרבו הדועס - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םירוסא תולכאמ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ץראב תויולתה תווצמ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ורבחל םדא ןיב - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
טפשמ / םיקזנ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ןיליפתו תילט - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םיגשומ רואיבו תונוש - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
ט"נשת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
ט"נשת - רבדמב רפסב יצרא ןחבמ
ט"נשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ
ארמגב םינחבמ
ו"נשת ץיק ,דמלנ אלש עטק ,ד"ממ דומלת תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,םיניד ,ד"ממ דומלת תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,הקמעהב םיניד ,ד"ממ דומלת תורגב ןולאש
הירוטסיהב םינחבמ
ו"נשת ץיק ,ד"ממ ,'י הדיחי ,לארשי םע תודלותב תורגב
ה"נשת ץיק ,ד"ממ ,'י הדיחי ,לארשי םע תודלותב תורגב
ו"נשת ץיק ,ד"ממ ,ט+ו הדיחי ,לארשי םע תודלותב תורגב
ה"נשת ץיק ,ד"ממ ,ט+ו הדיחי ,לארשי םע תודלותב תורגב
ד"נשת ץיק ,ד"ממ ,ט+ו תודיחי ,לארשי םע תודלותב תורגב
הנידמהו םעה עדיב םינחבמ
ו"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ת"מסמ ד"ממ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
ה"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ת"מסמ ד"ממ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
ו"נשת ץיק ,רמג ת"מסמ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
(137311 ןולאש) ה"נשת ץיק ,רמג ת"מסמ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
(137311 ןולאש) ד"נשת ץיק ,רמג ת"מסמ ,הנידמהו םעה תעידיב תורגב
לארשי תבשחמב םינחבמ
ו"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
ו"נשת ץיק ,ל"חי 1 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
א"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
ן"שת ץיק ,ל"חי 1 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
תורפסב םינחבמ
ו"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ד"ממ ,תיללכו תירבע תורפסב תורגב
ו"נשת ץיק ,ל"חי 1 ,ד"ממ ,תיללכו תירבע תורפסב תורגב
ו"נשת ץיק ,5-ל םימילשמל ל"חי 1 ,ד"ממ ,תורפסב תורגב
ע"בשותב םינחבמ
ו"נשת ץיק ,(א) הנשמ ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,(ב) הנשמ ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,הקמעהב הנשמ ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,תווצמ טקל ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,יתכלממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,הבוח תדיחי ,יתכלממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,החפשמו תושיא ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ך"נתב םינחבמ
ז"משת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ח"משת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ט"משת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ן"שת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
א"נשת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ג"נשת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ד"נשת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ה"נשת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ו"נשת ארקיו - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ב"נשת רבדמב - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ג"נשת רבדמב - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ד"נשת רבדמב - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ה"נשת רבדמב - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ו"נשת רבדמב - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
מ"דשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ו"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ז"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ח"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ט"משת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ב"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ג"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ד"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ה"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
ו"נשת םירבד - ד"ממ הרותב יצרא ןחבמ
(תובושת + תולאש) ח"נשת - ארקיוב יצראה ןחבמה
הליגמ
גרבנזיא הדוהי/והימרי בתכש הליגמה :ול והימרי
ןיידמ
גרבנזיא הדוהי/ןועדג תומחלמ :ח-ו םיטפוש
טמלמ םהרבא/ןיידמב ןועדג תמחלמ :ז-ו םיטפוש
ךילרא באז/השמ ימיב ןדריה חרזמב םיניידמה :ג עשוהי ;אל,בכ רבדמב
לארשי תנידמ
ילארשי .ש ברה/הרותה יפל ינידמה רטשמה
עדמ
גרבנירג לאינד/!עדמ ללכ םידמלמ םניא רפסה יתבב עדמל םיסרוק
הרומל םיכירדמ
ןהד ןב דוד/"הנשה שאר - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןהד ןב דוד/"הכוס - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
טכורפ ךלמילא/"םיחספ - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןהד ןב דוד/"תוכרב - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןהד ןב דוד/"ארתב אבבו אעיצמ אבב - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
גרבנזיא הדוהי/"ןירדהנס - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןדיבא תור/"ןיד תיב" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
גרבנזיא הדוהיו ןייטשדלוג ילתפנ/"םינבו תובא" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ
רמייהנפוא לחרו ןדיבא תור/"תבש יקרפ" תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
שרדמ
םישרדמ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
באומ
גרבנזיא הדוהי/ארג ןב דוהא :ג םיטפוש
גרבנזיא הדוהי/באומו לארשי :חמ והימרי
רוצילא הדוהי/עשימ תבותכו באומ אשמ :חמ והימרי ,וט והיעשי
לאיסרג השמ/םיטפוש רפסב ארג ןב דוהאה לע רופיסה :ג םיטפוש
םאר םייח/ארג ןב דוהא לע רופיסה לש ועמשמכ וטושפ :ג םיטפוש
אירול צ"ב/הירכז ןוזח :ב הירכז
תוומ
םיובננט הכלמ/םידלי לצא תוומה אשונ - בכוכ ןיאב
הידמיטלומ
רהז ןבא לאומש/?בוט הז המ ליבשב - רוטילקת
לקניפרוג ידיד ,גרבנזיא הדוהי/תורשעמו תומורת לש ימצע דומילל רועיש - תורשעמו תומורת
ינלהק ברימ ,טוגליפ לחר/םילכאמה תורשכ
ירופיצ הילט/ןינהנה תוכרב
(לילא) ךלומ
גרבנזיא הדוהי/םניה ןב איגב ךלומה תדובע :טי והימרי
רמומ
םיסונאו םירמומ - ת"ושה תורפס
ירויפיטנומ
לארשי ץראב הרובק - ת"ושה תורפס
רסומ
ץיבומוד םרימע/?םימדוק ימ ייח ,ךרבח ייח וא ךייח
גרבניטש םהרבא/םדא ינב טוביש/לופכית
גרבנזיא הדוהי/טרפה תויוכזו עדימה שפוח לע
זיפשניילק ןרהא/אפרתהל בויחה
ןוידל תורוקמ - תיאופר תוידוס
לאפר הליש/םייתכלה םיטביה - תיאופר תוידוס
גרבניטש םהרבא/"תיתכלה תיאופר הידפולקיצנא" ךותמ - תיאופר תוידוס
הלוחה תויוכז קוח
ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח
ןירפלייה המלש ןב ןמפיל/אפורה תעובש
סטרקופיה תעובש
טמס יגח/רטנלס לארשי יבר לש רסומה תעונת
ףלוו תור/תירסומ תוירחאל ךוניחל תעייסמכ תירפס-תיבה תרגסמה
חבזמ
גרבנזיא הדוהי/ןורכיז ינבא הרשע םיתש :ד עשוהי
גרבנזיא הדוהי/ןדריה רבעב חבזמה :בכ עשוהי
גרבנזיא הדוהי/תוחבזמהו תונברוקה תדובע :טי והימרי
(טוטרש) תרוטקה חבזמ
(טוטרש) דצהמ טבמב הלועה חבזמ
(טוטרש) הלועה חבזמ
גרבנזיא הדוהי/שדקמב הלועה חבזמ
הזוזמ
גרבנזיא הדוהי/ןורכזה תווצמ - ידוהי תויהל
תוכלמ ןוזמ
םוקמל םדא ןיב - ת"ושה תורפס
הליפת רוזחמ
רשא רב השמ 'פורפ/םהילוגלגו םירוזחמ לע-ןויאבל קודושמו קודושל ןויאבמ
בשחמ
שדח בשחמ תונקל
רפסהו בשחמה
יבהז השמ/הארוהב םשומישו םיבשחוממ עדימ ירגאמ
םרוט יחימע/םירומ יטלומ
ןמיונ ילמו ןהכ הנומר/םיבשחמ תרושקתו תורפס
בגר ףסוי/טנרטניאהו סטרקוס
םיוברברול םהרבא/טנרטניא ומשו לדגמו םלוע
גרבנזיא הדוהי/תודהי דומילב עדימ ירגאמ
גרבנזיא הדוהי/קובקבל דשה תא ריזחהל - ךוניחב םיבשחמ
ןרוא ליגיבא ר"ד/?קובקבב דש שי םנמאה - ךוניחב םיבשחמ
רמז רגה/קובקבל דשה תא ריזחהל דציכו םאה - ךוניחב םיבשחמ
גרבנזיא הדוהי/ןוידה םויסל תורעהו הבוגתל הבוגת - קובקבל דשה תא ריזחהל
גרבנזיא הדוהי/תיזזת תזוחא היגולונכט לש ןדיעב ךוניח
טנלס ימע/הביתכה יכילהתב ינורטקלאה ראודה בוליש
תיכוניח היגולונכטל ןועבר - ךוניחב םיבשחמ
גרבנזיא הדוהי/להנימו םיבשחמ יקוח - "ורצוי לע םק םלוגה"
רהוז ןבא לאומש ר"ד/ןורכיזב עדימ תקירס
רהוז ןבא לאומש ר"ד/םינויצ לש היצמרופסנרט
יבהז השמ/הארוהב םשומישו םיבשחוממ עדימ ירגאמ
םרוט יחימע/םירומ יטלומ
גנילרפ היבוט ר"ד/הירוטסיה יאה לא עסמה
תימע ןועדג ר"ד/הסיפתה תונורקע תיצמת - תינעדימ הקיטמתמ
ןיטור עשוהי ר"ד/הארוהה תכרעמל שדח רגתא ,םינווקמ עדימ ירגאמ
גומלא ימת ר"ד/ךינפל בושחמ !תוריהז
ןמיונ ילמו ןהכ הנומר/םיבשחמ תרושקתו תורפס
בגר ףסוי/טנרטניאהו סטרקוס
םיוברברול םהרבא/טנרטניא ומשו לדגמו םלוע
גרבנזיא הדוהי/תודהי דומילב עדימ ירגאמ
רהז ןבא לאומש/?בוט הז המ ליבשב - רוטילקת
גרבנזיא הדוהי/קובקבל דשה תא ריזחהל - ךוניחב םיבשחמ
ןרוא ליגיבא ר"ד/?קובקבב דש שי םנמאה - ךוניחב םיבשחמ
רמז רגה/קובקבל דשה תא ריזחהל דציכו םאה - ךוניחב םיבשחמ
גרבנזיא הדוהי/ןוידה םויסל תורעהו הבוגתל הבוגת - קובקבל דשה תא ריזחהל
ץרווש .ל הדוהי/טקלטיאו היגולונכט
םתור םורבא ר"ד/םהניב (ןיא)ש המו ,עדימה תוברת ,הארוה
ןרוא ליגיבא/הדימל יכילהתב ינורכניס חיש יצורע לש םמוקמ - (-: )-: ?םירוביד לכה
טנלס ימע/הביתכה יכילהתב ינורטקלאה ראודה בוליש
םיוברברול םהרבא/ספאה תנש גאב
גומלא רמת ר"ד/הארוהה םלועב ילטיגידה טסקטה
לארשי תבשחמ
לארשי תבשחמ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
ו"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
ו"נשת ץיק ,ל"חי 1 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
א"נשת ץיק ,ל"חי 2 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
ן"שת ץיק ,ל"חי 1 ,ד"ממ ,לארשי תבשחמב תורגב
ןמפיש ריאי/מ"מ ,"ל"היר לש תירוטסיהה ותנשמ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ
130919 ןולאש ,ל"חי 2 ,ו"משת ץיק ,ד"ממ לארשי תבשחמב תורגב
ןויצע ולה לאפר קחצי/(תדהו עדמה תייעבל) תיתד תמאו תיעדמ תמא
הרופאטמ
רופצ השמ/ג-ב והימריב תורופאטמה תכרעמ לע
הדימ דגנכ הדימ
ילאמ ףסא/הדימ דגנכ הדימ ןורקיע טילבמכ וינבו בקעי ייחב דגבה
הכימ
גרבנזור עשוהי/הכימ רפסב תוחיש
גרבנזור עשוהי/םעה ישארל תואובנ :ג הכימ
גרבנזור עשוהי/התרפא םחל תיב התאו :ה הכימ
גרבנזור עשוהי/יתשרומה הכימ :הכימל אובמ
גרבנזור עשוהי/םילשוריו ןורמוש ןברוח :א הכימ
גרבנזור עשוהי/םשארב 'הו םהינפל םכלמ רבעיו :ב הכימ
גרבנזור עשוהי/"בקעי תיראש היהו" :ה הכימ
גרבנזור עשוהי/בוט המ םדא ךל דיגה :ו הכימ
גרבנזור עשוהי/רקש ורבד היבשויו ,סמח ואלמ הירישע רשא :ו הכימ
גרבנזור עשוהי/ףולאב וחטבת לא ,ערב ונימאת לא :ז הכימ
גרבנזור עשוהי/יתמק ,יתלפנ יכ :ז הכימ
גרבנזיא הדוהי/הכימ רפסב תוחיש
גרבנזיא הדוהי/םירצונו םידוהי ןיב - ,ז ,'א הכימ
גרבנזיא הדוהי/ויהלא םשב שיא וכלי םימעה לכ :ד הכימ
גרבנזיא הדוהי/יעשפ ירוכב ןתאה :ו הכימ
גרבנזיא הדוהי/דסח תבהאו טפשמ תושע :ו הכימ
גרבנזיא הדוהי/?ךמעמ שרוד 'ה המ :ו הכימ
(ךלמה לואש תב) לכימ
זוזמ םיסנ/לואש תב לכימ
הרוד בטסוג/רויצ - ןולחה דעב דוד תא הדירומ לכימ
ןוטיב ןועמש/!ארקמ לש וטושפ ףקוע ,תוריהז
םיחנומ ןולימ
גרבנזיא הדוהי/םילוע םידליל תודהיב םייסיסב םיגשומ - תודהיב םיחנומ
םימ
גרבנזיא הדוהי/ןוושחרמ - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
םכח חנ/תרוצבה לע :בל,ד-ג והיעשי ,ב-א לאוי ,די הימרי
(תבותכ) עשימ
רוצילא הדוהי/עשימ תבותכו באומ אשמ :חמ והימרי ,וט והיעשי
עדמבו ךוניחב ,תודהיב םינויע - תע בתכ - לולכמ
ראיוב הניר/םודס אטח :ט"י-ח"י תישארב
ןמרפוק הדוהי/םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ ,וסאמ ךתוא אל :ח ,א לאומש
(דדח) יאבג הלקד/םינועבגה השעמ
ןהכה לאומש/םיעורה תשולש :אי הירכז
ןתיאה ינוי/?אוהילא והימ :בל בויא
ןיילק סכלאו קזיא קחצי/'א קרפ - ם"במרל הבושת תוכלה
ןיילק סכלאו קזיא קחצי/המדקה - ם"במרל תועד תוכלה
ןייטשברפ רתסא/(האושה ןמזב) הלצה יניינעב הנליוומ תורגא
גרבנזיא הדוהי/איבנה תוכמס לומ םכחה תוכמס - איה םימשב אל
רגירק הנוי/םילגרב בלה תבוח
רואמ באז/תבשב םימ םומיח
דדח תור/תווצמה ימעטב ךוניחה רפס לש וכרד
קוטשניו האל/םייוולל םירוכבה תויוכז תרבעה
ןמדירפ הנח/הכלהב רוויעה
ןיילק סכלאו קזיא קחצי/המדקה - ם"במרל הבושת תוכלה
ןמדירפ הנח/הכלהב שריחה
רנזרד תינור/ל"זח לש הירלקפסאב ליגיבאו לבנ לש םתומד :הכ ,א לאומש
ןיול תיריא/ונבר השמ תובקעב ךלמה דוד :הבושת יכרד :דל-בל תומש ,ז"כ םילהת
ןיילק סכלאו קזיא קחצי/ם"במרל תועד תוכלהבש האופר יקרפ
(ןמרפוק) ןושחנ םהרבא/?יממ הלפכמה תרעמ תא הנק ימ :ג"כ תישארב
זוזמ םיסנ/"תוכלמ יגורה תרשע" יוטיבה רוקמ
טמס יגח/רטנלס לארשי יבר לש רסומה תעונת
גרבניו ירוא/קחצי לש וכישממכ בקעי
(קנרפ) ףוטשדלוג הרימא/ארקמב םשה יוניש
ןייטשברפ רתסא/האושב םשה שודיק - "…ונגרוה ךילע יכ"
ןייטשברפ רתסא/ןילופב הדובע הנחמב הינמרגמ ידוהי לייח אפור
רגניזלש ןנח/הרומו ררוס ןב :א"כ םירבד
ןמדירפ הנח/סיפה לעפמ יסיטרכ תשיכר
סוכרמ המחנ/הנושארה םלועה תמחלמב - הינמרג אבצב ידוהי לייח
רלימ ףסוי השנמ/הליש ןכשמל לגרל הילע תווצמ
ןיול תיריא/הגהנהב תוידוחיי וא תויכשמה - עשוהי
רגירק ןויצ ןב/העבשהו העובשה דוסב םילשורי שוביכ
ןיילק סכלאו קזיא קחצי/ם"במרל הרות דומלת תוכלה
יול האל/לאוי תאובנב "לודגה 'ה םוי"
ןלפק הרש/תיצאנה הינמרגב "הטיחשה תריזג" ביבס םייתכלה םינויד
טדימשרפוק תירוא/םישורג םירוהל םידלי
ךאלמ
גרבנזיא הדוהי/ךאלמה םע עשוהי תשיגפ :ה עשוהי
גרבנזור עשוהי/ןהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו :ה הירכז
(רפס) יכאלמ
גרבנזור עשוהי/יכאלמ דיב ,לארשי לא 'ה רבד אשמ :אובמ ,יכאלמ
גרבנזור עשוהי/תונברקלו שדקמל יכאלמ לש וסחי :א יכאלמ
גרבנזור עשוהי/ונארב דחא לא אולה ,ונלוכל דחא בא אולה :ב יכאלמ
גרבנזור עשוהי/איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה :ג יכאלמ
גרבנזיא הדוהי/"ונתבהא המב ,םתרמאו" :א יכאלמ
עשוהי תומחלמ
ץרווש הכלמ/עשוהי הפוקתב ןענכ לש הבצמ
ץרווש הכלמ/(עשוהי ןמזב) תונורסחו תונורתי :םינענכהו םילארשיה ןיב האוושה
ץרווש הכלמ/(עשוהי תפוקתב המחלמה יבכר) בכרה
ץרווש הכלמ/תשקהו ברחה - קשנה ילכ
ץרווש הכלמ/(ןונ ןב עשוהי ןמזב) ילארשיה אבצה ןוגרא
ץרווש הכלמ/(עשוהי ןמזב) וחירי שוביכ
ץרווש הכלמ/וחירי תמחלמב תורפושב שומישה
ץרווש הכלמ/יעה לע המחלמה
ץרווש הכלמ/םורדה יכלמ תירב דגנ המחלמה
ץרווש הכלמ/רזג ךלמ לש תודגנתהה ןויסינ
ץרווש הכלמ/ןופצה תירב יכלמ דגנ המחלמה
ב עשוהיל הפמ - םהיפדורו םילגרמה ךרד
ךלמ
ןמרפוק הדוהי/םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ ,וסאמ ךתוא אל :ח ,א לאומש
ראיוב הניר/"לאומש יניעב רבדה עריו" :ח ,'א לאומש
ןמסורג םרהבא/םיתשלפה תיילעו ךלמה תשקב :ח ,'א לאומש
הכולמה תפוקת - ל"זח תרוסמ יפל יגולונורכ חול
גרבנזור יח ישי/דוד תיבל לואש תיבמ הכולמה רבעמ :א לאומש
גרבנזור עשוהי/טומי-לב ןוילע דסחבו ,'הב חטוב ךלמה יכ :א"כ םילהת
ילארשי .ש ברה/הרותה יפל ינידמה רטשמה
גרבנזיא הדוהי/ומש חמצ - שיא הנה :ו הירכז
(עשוהי תפוקתב) םורדה יכלמ
ץרווש הכלמ/םורדה יכלמ תירב דגנ המחלמה
(עשוהי תפוקתב) ןופצה יכלמ
ץרווש הכלמ/ןופצה תירב יכלמ דגנ המחלמה
(רפס) םיכלמ
ןידי לאגי/באחאו דוד תוכרעמב תוכוס קמע
ןמסורג םהרבא/םיכלמ רפס - םינושאר םיאיבנב םירחבנ םיקרפ תארוה
ןמסורג םהרבא/ותאווצו דוד לש ותונקז ימי :א,'א םיכלמ
ןמסורג םהרבא/המלשל רשא םיביצנה :ד,'א םיכלמ
ןמסורג םהרבא/המלש יאטח :אי,'א םיכלמ
ןמסורג םהרבא/קשיש עסמ :די,'א םיכלמ
ןמסורג םהרבא/באחא ימיב לעבה ןחלופב המחלמה :זט,'א םיכלמ
שאוי ןב םעברי לש וישוביכ :ד"י,'ב םיכלמ
ןידי לאגי/"זחא תולעמ"
ןמסורג םהרבא/םראו באחא תומחלמ :בכ-כ,'א םיכלמ
טמלמ םהרבא/רושאו לארשי תומחלמ
טמלמ םהרבא/הערפ תבו המלש
רזמ .ב/(ול,י והיעשי-ו בל ב"יהד ,ח"י ב"מל) הדוהי ץראל בירחנס עסמ
גרבנזיא הדוהי/םידליה תצעו םינקזה תצע :בי א"למ ,י ב"יהבד
גרבנזיא הדוהי/הערה לכב ךיניע הניארת אל :אכ ,אי א"מ ;דל ב"יהבד
רוצילא הדוהי/ארקמב קשיש תשילפ :אי ב"יהבד ,די א"מ
ינבוארה הנחו םירפא ר"ד/ףוס םיו ףוס חמצה ,ברוח רה ,יניס רה תומשה :טי א"כלמ ,טי תומש
דגיבא ןמחנ/"סמה לע רשא" :ד 'א םיכלמ ;כ 'ב לאומש
וקילראב םייח/הנטק תחא הלאש :ב ,א םיכאלמ
םש ןב לארשי/המלש לצא אבש תכלמ לש הרוקיב תרטמ :י-ט ,א םיכלמ
לטרב הירא/םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו ויתובא םע ךלמה ינודא בכשכ היהו :א א"מ
ןמלהאוו ןמרה/…ףילחנ םיזראו ועדג םימקש הנבנ תיזגו ולפנ םינבל
ןהכ יזוע/א םיכלמ רפסב תוירוטסיה תולבקה :טי ,בי-אי ,א םיכלמ
אירול צ"ב/ךלמה רפוס - ןפש :ד"ל ב"הד ;ב"כ ב"מ
אירול צ"ב/בירחנס לש ותלפמ תא והיקזח ןנכת דציכ :זל והיעשי ;טי ב"מ
ץיבוביל הליגו הילא/המלש טפשמ :א ,ב םיכלמ
יקסנילפק ךורב/הנוילעה הכירבה תלעתב הקשבר לש ומואנ :זל-ול והיעשי ;חי ב"מ
ןמ
ץיבומוד םרימע/"ןמ"ה תשרפ
םיגהנמ
שקרפ יסוי/תועובשב בלח ילכאמ תליכא גהנמ
שדקמה תיב תרונמ
(טוטרש) הרונמה
(טוטרש) הרונמה הנק רואת
?הכונחה גחב תורנ םיקילדמ עודמ
גרבנזור עשוהי/הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר :ד הירכז
סמ
דגיבא ןמחנ/"סמה לע רשא" :ד 'א םיכלמ ;כ 'ב לאומש
העבצה תויוכזו םיסמ - ת"ושה תורפס
הימטופוסמ
טרופפר קחצי/הנשויל הרותב לובמה רופיס תרטע תא ריזחהל ןמזה עיגה :ט-ו תישארב
הרוסמ
ראיורב יכדרמ/ארקמה חסונב עדמו הנומא
רחסמ
םיניידו םימכסה ,רחסמ - ת"ושה תורפס
ןיעמ
גרבנזור עשוהי/ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו םיאיבנה תא םגו :גי הירכז
זחא תולעמ
ןידי לאגי/"זחא תולעמ"
ילהנמ רצעמ
רמה ןולובז/היטרקומדה ףוס - םיילהנמה םירצעמה
הלפכמה תרעמ
(ןמרפוק) ןושחנ םהרבא/?יממ הלפכמה תרעמ תא הנק ימ :ג"כ תישארב
תופמ
ב עשוהיל הפמ - םהיפדורו םילגרמה ךרד
הפמ - ט קרפ דע עשוהי ישוביכ
'י עשוהיל הפמ - םוד ןועבגב שמש
טלקמה ירע תפמ
םיטבשה תולחנ תפמ
רוזיאה תפמ - ארסיסו קרב ,הרובד תמחלמ :ה-ד םיטפוש
באומ ךלמ ןולגע ידי לע םירמתה ריע שוביכ :ג םיטפושל הפמ
תנע ןב רגמש ימיב י"אב םיכרדה תשר :ה םיטפושל הפמ
ץראב םירוזא יפל םיטפושה :םיטפושל הפמ
תווצמ
דדח תור/תווצמה ימעטב ךוניחה רפס לש וכרד
ןמנייה ףסוי/ןרודיסו "אצת יכ" תשרפב תולולכה תווצמה תריחב תלאשל
םירופה גח תווצמ - ושדוחב שדוח
לשרגיונ 'א יבצ ברה/םירצמ ץראב הבישיה רוסיא
ןדיבא תור/המרג ןמזהש השע תווצמ - הווצמ תב
רמייהנפוא לחרו ןדיבא תור/"תבש יקרפ" תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןאהד ןב דוד/דימלתל תודובע ללוכ - אעיצמ אבב - הנשמ יקרפ
ץראב תויולתה תווצמ
ץראב תויולתה תוכלה - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
גרבנזיא הדוהי/השעמל השרפהה ךרד - תורשעמו תומורת - טבש שדוח - הנשה לגעמ
ץראב תויולתה תווצמ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
םירצמ
ןמסורג םהרבא/קשיש עסמ :די,'א םיכלמ
גרבנזיא הדוהי/?םירצמ וא לבב :הכ והימרי
גרבנזיא הדוהי/םירצממ הדירפ :בל-טכ לאקזחי
גרבנזיא הדוהי/הלפש הכלממ - םירצמ :טכ לאקזחי
לשרגיונ 'א יבצ ברה/םירצמ ץראב הבישיה רוסיא
ןמרסו םהרבא/םירצמ תאיציב שדח ןויע - הירוטסיהה שיאו הווהה םדא
רבורג ריאמ/םירצמב לארשי ינב לש גלפומה יובירה :'א תומש
ילאונמע השמ/ףסוי לש ותומדל :חמ ,המ תישארב
הווקמ
ןידי לאגי/הדצמב הווקמה - החפשמו תושיא
םילגרמ
גרבנזיא הדוהי/םילגרמ חולשמ :ב עשוהי
ץרווש הכלמ/(עשוהי ימיבו הקיתעה הפוקתב םילגרמב שומישה) םילגרמ תחילש
ב עשוהיל הפמ - םהיפדורו םילגרמה ךרד
ןוושחרמ
גרבנזיא הדוהי/ןוושחרמ - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
בוט-יכ והילא/העדותה רפס - ןוושחרמ שדוח - הנשה לגעמ
השמ
גרבנזיא הדוהי/עשוהיו השמ :א עשוהי
השמ דע םהרבאמ - ל"זח תרוסמ יפל יגולונורכ חול
זוזמ םיסנ/השמ יפלכ םירמ תנולת יהמ :ב"י רבדמב
זנג ריאי/(ג"ל םירבד ,ט"מ תישארב) השמ לש ויתוכרבב סויפה תמגמ
רופ-ינאוזר םייח/הנסה רופיס לומ הדקעה ןויסנ :ד-ב תומש ,בכ תישארב
ןיול תיריא/ונבר השמ תובקעב ךלמה דוד :הבושת יכרד :דל-בל תומש ,ז"כ םילהת
ןיול תיריא/הגהנהב תוידוחיי וא תויכשמה - עשוהי
הרוד בטסוג/רויצ - הערפ תבו השמ
ןמרסו םהרבא/םירצמ תאיציב שדח ןויע - הירוטסיהה שיאו הווהה םדא
היבוהא םהרבא/ךיתתנ םייוגל איבנ 'א הימרי
היבוהא םהרבא/אוה ערב יכ :בל תומש
דעלג םייח/ראבה דיל תושיגפ :ב תומש ,טכ ,ד"כ תישארב
ןהכה םייח לאפר ןב דוד/אוה ערב יכ םעה תא תעדי התא :ב"ל תומש
ןהכ יזוע/א םיכלמ רפסב תוירוטסיה תולבקה :טי ,בי-אי ,א םיכלמ

לאומס םירמ/ל"זח יניעב קחשמה
רטשמ
גרבנזור םולש/תודהיו היטרקומד
(חישמה ךלמ) חישמ
ליק הדוהי/ותפוקתו חישמה ךלמה ןוזח לע :א"י והיעשי
גרבנזור עשוהי/לארשי יטבש לכו םדא ןיע 'הל יכ :ט הירכז
םיובנריב ןתנ/חישמ
גרבנזור עשוהי/ךתדילי םויה ינא ,התא ינב - ילא רמא 'ה :ב םילהת
גרבנזיא הדוהי/ומש חמצ - שיא הנה :ו הירכז
ןכשמ
םיטוטרש - םינהכהו ןכשמה
(טוטרש) יללכ הארמ - רצחהו ןכשמה
(טוטרש) יללכ הארמ - ןכשמה
(טוטרש) הלעמלמ טבמב ןכשמה תינבת
(טוטרש) ןכשמה לש ךרוא ריק
(טוטרש) ןכשמה לש בחור ריק
(טוטרש) ןכשמה ישרק
(טוטרש) ןכשמה שרק
(טוטרש) תכורפה דומע
(טוטרש) דעומ להוא חתפ ךסמ דומע
(טוטרש) הלעמלמ טבמב רצחהו ןכשמה תינבת
(טוטרש) תרוטקה חבזמ
(טוטרש) דצהמ טבמב הלועה חבזמ
(טוטרש) הלועה חבזמ
(טוטרש) ונכו רויכה
(טוטרש) הרונמה
(טוטרש) הרונמה הנק רואת
(טוטרש) ןחלושה
(טוטרש) ויתוינבתו ןחלושה
(טוטרש) תוושקו תויקנמ - ןחלושה
(טוטרש) תרגסמה רזה - ןחלושה
(טוטרש) םינפה םחל תינבת
(טוטרש) ןוראה
(טוטרש) תרופכה
(טוטרש) ןוראה הנבמ
גרבנזיא הדוהי/ןכשמה רצח לש יללכ הארמ
רלימ ףסוי השנמ/הליש ןכשמל לגרל הילע תווצמ
לשמ
גרבנזיא הדוהי/תוערהו תובוטה םינאתה יומיד :דכ והימרי
רקוט ילתפנ ר"ד/יראב ןב עשוה לצא ןאצו םיעור ילשמ :עשוה
ידומצ ףסוי/םתוי לשמ לש הקירוטרהו הנבמה :ט םיטפוש
(רפס) ילשמ
גרבנזיא הדוהי/דריו םימש הלע ימ :'ל ילשמ
גרבנזיא הדוהי/טפשמ אלב הפסנ שי :ו"כ א"ש ,ג"י ילשמ
גרבנזיא הדוהי/?ארקמב בלה לש ודיקפת המ :ד םירבד ,ו"ט ילשמ
גרבנזיא הדוהי/.ולרוגב םדאה לש ותטילש תדימ :א"כ ילשמ
גרבנזיא הדוהי/רבד רתסה םיהולא דובכ :ה"כ ילשמ
גרבנזיא הדוהי/.ותלוויאכ ליסכ הנע :ו"כ ילשמ
גרבנזיא הדוהי/ךחיניו ךנב רסי :ט"כ ילשמ
הנשמ
ו"נשת ץיק ,(א) הנשמ ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,(ב) הנשמ ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ו"נשת ץיק ,הקמעהב הנשמ ,ד"ממ ע"בשות תורגב ןולאש
ןהד ןב דוד/"הנשה שאר - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןהד ןב דוד/"הכוס - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
טכורפ ךלמילא/"םיחספ - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןהד ןב דוד/"תוכרב - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
ןהד ןב דוד/"ארתב אבבו אעיצמ אבב - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
גרבנזיא הדוהי/"ןירדהנס - הנשמ יקרפ" :תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ
הנשמ - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
ד"ממ ע"בשותב תורגב תוניחב ךותמ תולאש רחבמ
גרבנזיא הדוהי/ל"וחב םידימלתל הנשה ישדוח יפל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/המדקה - ל"וחב םידימלתל הנשה ישדוח יפל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/םינש ישאר העברא - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/ןודנ םלועה םיקרפ העבראב - ל"וחבידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/רפושה - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/תבשב תויהל לחש ה"ר - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/הנשה שאר תליפת - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/רופיכ םוי - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/תוכוסה גח - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/ןוושחרמ - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/תבט - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/טבש - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/ןוויס - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
גרבנזיא הדוהי/בא-זומת - ל"וחב םידימלתל תוינשמ טקל - ושדוחב שדוח
ץיבומוד ןימינב/חספ - ושדוחב שדוח הנשמ יקרפ
ןהד ןב דוד/דימלתל תודובע ללוכ - ארתב אבב תכסמ
טכורפ ךלמילא/םיחספ - הנשמ יקרפ
חנימע חנ/הנשמה תורוקמ רקחמ תודלות לע
ןאהד ןב דוד/דימלתל תודובע ללוכ - אעיצמ אבב - הנשמ יקרפ
החפשמ
השיאהו החפשמה - ע"בשותל תבחרומ היפרגוילביב
גרבלוס לואש/החפשמ ייחל ךוניחה לע יגולוכיספ טבמ
זר םירפא/החפשמה לע ברקה
קינלצ ןמחנ/תישארב רפסב הווחא יסחי
זר םירפא/החפשמה לע ברקה - החפשמו תושיא
לואש רב ךלמילא ברה/השאה שאר יוסיכ
גרבנזיא הדוהי/ותשאל שיא ןיב - ידוהי תויהל
טדימשרפוק תירוא/םישורג םירוהל םידלי
טפשמ
רוארב קחצי ברה/ת"ישעב ס"היבב םיובמ טפשמ - "ויתולועפ יפל לעפנ םדאה"
ראג ןבא/ךלוה לכה הקירמאב
ןודרוג ןילווא/יוטיבה שפוח לש תלחוזה היצמיטיגלדה
רעיינ לליה/קרב ןרהא לש הכפהמה תרות
ןודרוג ןילווא/וננאש ןוידהו יטופיש םזיביטקא
טפשמ / םיקזנ - םינידב םייצראה םינחבמה ךותמ תולאש
רלה יכדרמ/ןוילעה רבשמל ןורתפה - םיטפוש יונימ
ץיבוביל הליגו הילא/המלש טפשמ :א ,ב םיכלמ
ךוניחה דרשמ
תובותכו תומש - יתדה ךוניחה תלהנה
תובותכו תומש - ד"מחב םיד"מחמ
תובותכו תומש - ד"מחב םיר"מפמ
הקיטמתמ
תימע ןועדג ר"ד/הסיפתה תונורקע תיצמת - תינעדימ הקיטמתמ
הרות ןתמ
יניסמ הרות - ושדוחב שדוח
םידגנתמ
טמס יגח/רטנלס לארשי יבר לש רסומה תעונת
הנוהכ תונתמ
דלפנרב ףסוי והיעשי/הנוהכ תונתמ עבראו םירשע תארוהל :חי םירבד ;חי רבדמב ;גכ,ז ארקיו